Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE012 - Inledande matematik  
Introductory course in mathematics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51134
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0214 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   30 Okt 2019 fm SB_MU   08 Jan 2020 em SB_MU   26 Aug 2020 fm J

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jan-Alve Svensson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

MVE010   Inledande matematik I MVE011   Inledande matematik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursens syfte är att befästa, fördjupa och vidarutveckla kunskaperna i matematik från gymnasiet och därmed lägga en god grund för vidare studier i framför allt kommande matematikkurser på I-programmet

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten

- känna till de elementära funktionerna, de räkneregler som gäller vid deras användande, hur de förhåller sig till varandra, hur deras grafer kan konstrueras och kunna använda detta i problemlösning av relativt komplex natur samt enklare modellering.

- förstå, kunna definiera, bestämma och använda olika fundamentala egenskaper hos reellvärda funktioner av en reell variabel, så som definitionsmängd/värdemängd, växande/avtagande, jämn/udda, asymptoter
och inverterbarhet.

- förstå och kunna definiera olika typer av gränsvärden av reellvärda funktioner av en reell variabel, känna till grundläggande satser kring dem och med omdöme kunna använda dessa i problemlösning.

- förstå och kunna definiera begreppet kontinuerlig reellvärd funktion av en reell variabel, känna till grundläggande satser kring dem och kunna använda dessa i problemlösning.

- förstå och kunna definiera begreppen deriverbar reellvärd funktion av en reell variabel och derivata till sån, känna till och kunna bevisa grundläggande satser kring dem, samt med omdöme kunna använda dessa i problemlösning.

- kunna lösa linjära ekvationssystem med flera rader och variabler genom radoperationer till trappstegsform och kunna avgöra antalet lösningar till sådana system.

- förstå och kunna använda de komplexa talen och den komplexa exponentialfunktionen i problemlösning.

- kunna använda fundamentala begrepp inom linjär analytisk geometri i tre dimensioner för att bestämma ekvation för plan, ekvationer för
linje, avstånd mellan sådana objekt, samt area av parallellogram och volym av parallellepipedrar. 

- kunna använda programvaran MATLAB för att hantera rad/kolonn-vektorer, matriser och linjära ekvationssystem, plotta grafer till funktioner, numeriskt derivera dem, bestämma deras nollställen, samt med stöd illustrera plan och linjer i rummet och skriva enklare program i m-filer med For-, While- och If-satser.

Innehåll

- Elementära funktioner och deras egenskaper.
- Grundläggande funktionslära.
- Gränsvärden, kontinuitet och derivata av reellvärda funktioner av en reell variabel och samband mellan dessa begrepp.
- Linearisering av funktion samt tangent och normal till kurva i planet.
- Konstruktion av grafer.
- Enklare modellering och optimering.
- Hantering av obestämda uttryck vid gränsvärden.
- De komplexa talen och den komplexa exponentialfunktionen.
- Linjära ekvationssystem och radoperationer.
- Linjär analytisk geometri i tre dimensioner.
- Grunder i användning av programvaran MATLAB.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner och laborationer i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.
Exempel på examinationsformer som kan förekomma är:
- utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång,
- frivilliga duggor under kursens gång som kan ge bonuspoäng,
- projektarbete enskilt eller i grupp,
- skriftlig eller tentamen efter avslutad kurs.
- uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.


Publicerad: on 24 jan 2018.