Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT390 - Maskinorienterad programmering
Machine oriented programming
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 175
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0218 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   16 Mar 2020 em L,  05 Jun 2020 fm L,  21 Aug 2020 fm L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Pedro Petersen Moura Trancoso

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LEU500   Maskinorienterad programmering


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

En kurs i grundläggande imperativ programmering och en kurs i grundläggande datorteknik

Syfte

Kursens syfte är att vara en introduktion till konstruktion av små inbyggda system och att ge en förståelse för hur imperativa styrstrukturer översätts till assembler samt för de svårigheter som uppstår vid programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor.   

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • skriva enkla assemblerprogram med användande av den valda arkitekturens instruktionsuppsättning.
  • skriva enkla maskinorienterade C-program med användande av programspråkets datatyper och styrstrukturer.
  • beskriva motsvarigheten i assembler till typiska programstrukturer i C.
  • utnyttja de i kursen använda verktygen för programutveckling på ett adekvat sätt.
  • medverka vid konstruktion och programmering av enkla inbyggda system med givna komponenter.
  • konstruera system innefattande olika typer av undantag (interna undantag, avbrott, återstart).
  • beskriva och exemplifiera några olika typer av digitala kringkomponenter och deras användning.

Innehåll

Programutveckling i C och assemblerspråk, test och felsökning. Strukturerad assemblerprogrammering, grunder för kodgenerering.
Första nivåns systemprogrammering, dvs. hur datorn programmeras för start från spänningstillslag och hantering av olika typer av undantag så som interna fel, händelser och avbrott.
Programmering av kretsar för parallell in- och utmatning, tidshantering och programmering av räknarkretsar. Grunderna för datorkommunikation och programmering av kretsar för seriekommunikation. Dessutom implementeras ett enkelt tidsdelningssystem ( i C och assemblerspråk) med speciell tonvikt på användning av periferikretsar.

Organisation

Schemalagd undervisning består av föreläsningar, demonstrationer och handledda simulerings- och kodningsövningar. Dessutom utförs handledda obligatoriska laborationer.
Under kursen konstruerar eleven större och större programblock i assembler och C. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Eleven konstruerar sina program och testar dessa med hjälp av simulatorer under simuleringsövningar och självstudier. Inför laborationer anpassar eleven sina program så att funktionen dessutom kan verifieras i hårdvara.

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinering sker i form av godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U,3,4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.