Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK040 - Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation  
Introduction to engineering economics and organisation
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51112
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   26 Okt 2019 em SB_MU   09 Jan 2020 fm SB_DATA   28 Aug 2020 em J

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Christian Sandström

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen är en introduktion till industriell ekonomi och organisation, särskilt att teknologerna skall få en övergripande förståelse för företagandets villkor i samhället och den övergripande samhällsekonomin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- tillämpa grundläggande nationalekonomiska begrepp med relevans för industriell ekonomi
- analysera utbud och efterfrågan, prissättning, kostnads- och produktionsfunktioner, industriell omvandling, innovationer, mikroekonomiska och makroekonomiska samhällsproblem utifrån en grundläggande nationalekonomisk analysmodell
- diskutera ett problem inom industriell ekonomi inom en bransch utifrån de analytiska verktyg som har förmedlats i kursen

Innehåll

Kursen fokuserar till att ge en övergripande kunskap om nationalekonomiska begrepp och olika typer av samhällsekonomiska förändringsprocesser. Syftet med detta är att ge teknologen en förståelse för utbildningens ekonomiska och samhälleliga sammanhang.

Organisation

Kursen är strukturerad kring ett antal föreläsningar och en skriftlig tentamen, som behandlar kursens båda delar. För att göra kursen så stimulerande och lärorik som möjligt uppmuntrar vi till diskussioner mellan teknologer och föreläsare.

Litteratur

Litteraturen meddelas i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen, och beroende på tentamensresultat kommer den enskilda teknologen erhålla något av betygen Underkänd, 3, 4 eller 5. En inlämningsuppgift kommer även att ingå.


Publicerad: on 24 jan 2018.