Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA212 - Algebra
Linear algebra
 
Kursplanen fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63112
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Dugga, del A 2,3hp Betygskala: TH   2,3hp   07 Jan 2020 em L,  24 Aug 2020 fm L
0204 Tentamen, del B 3,7hp Betygskala: TH   3,7hp   31 Okt 2019 fm L,  09 Jan 2020 em L,  26 Aug 2020 fm L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Reimond Emanuelsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper om komplexa tal och linjär algebra. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • definiera grundläggande begrepp inom matris- och vektoralgebra samt formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom dessa områden

 • lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden på matrisform

 • bestämma rangen av en matris

 • addera, subtrahera och multiplicera matriser

 • avgöra om en matris är inverterbar och, om så är fallet, bestämma inversen

 • lösa matrisekvationer

 • beräkna determinanter

 • använda Cramers regel

 • addera och subtrahera vektorer

 • multiplicera vektorer skalärt, vektoriellt och med skalär

 • tillämpa sina kunskaper om vektorer inom rymdgeometrin

 • använda minsta kvadratmetoden

 • räkna med komplexa tal på såväl rektangulär som polär form

 • lösa algebraiska ekvationer

Innehåll

Algebraiska uttryck: bråk, ekvationslösning, potenslagarna, rötter, konjugatregeln, kvadreringsregler, andragradsekvationer, faktoruppdelning, summabeteckning.
Trigonometri: radianer, exakta värden, enhetscirkeln, additionsformler, trigonometriska ekvationer.
Linjära ekvationssystem: radekvivalens för matriser, eliminationsmetoden på matrisform, rang.
Matrisalgebra: addition, subtraktion, multiplikation, invers matris, minsta kvadratmetoden.
Determinanter: villkor för inverterbarhet, räknelagar, Cramers regel.
Geometriska vektorer: addition, subtraktion, skalär och vektoriell produkt, tillämpningar på rymdgeometri.
Komplexa tal: rektangulär form, räknelagar, algebraiska ekvationer, polär form, de Moivres formel, Eulers formler, binomiska ekvationer.

Grundläggande programmering en eller två laborationstillfällen (Mathematica, Matlab, Maple eller liknande)

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

bestäms senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Algebrakursen tenteras skriftligt, dels genom duggor och dels genom en avslutande tentamen. Betygsskala TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.