Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMT834 - Termodynamik och strömningsmekanik
Thermodynamics and fluid mechanics
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65128
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   19 Mar 2020 fm L,  10 Jun 2020 fm L,  24 Aug 2020 fm L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Karin Munch

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra (7,5 hp) och Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Avsikten med kursen är att ge studenterna tillräckligt goda kunskaper i termodynamik och strömningslära, för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa detta i samband med problemlösning inom drift- underhåll-, produktions- och konstruktionsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera och ha grundlig förståelse för termodynamiska grundbegrepp,

 • ingående förklara termodynamikens huvudsatser och tillämpa den första på olika typer av system inklusive sådana som innefattar växelverkan mellan värme och arbete,

 • beskriva termodynamikens huvudsatser i relation till en hållbar energianvändning,

 • beskriva och tillämpa enkla tillståndsekvationer samt verkliga mediers och ideala gasers egenskaper,

 • förklara och bestämma enkla tillståndsändringar och ideala cirkelprocesser såsom värmemotorn och Carnotprocessen,

 • beskriva och använda hydrostatik för inkompressibla fluider,

 • ingående förklara och tillämpa grundläggande stömningsekvationer såsom kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer.

 • redogöra för funktionen av olika utrustningar för mängdmätning och utvärdera mätningar,

 • beskriva och förklara laminär och turbulent strömning, centrala aspekter på rörströmning och strömning kring kroppar.

 • Innehåll

  Termodynamikavsnittet behandlar termodynamikens huvudsatser och dess konsekvenser för olika system. Den behandlar vidare tillståndsändringar och cirkelprocesser tillämpat på ideala gaser och i vissa fall verkliga medier. Strömningsdelen innefattar grundläggande ekvationer såsom
  kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer. Den tar upp olika metoder för tryck och mängdmätning, likformighetslagar, laminär och turbulent strömning och omströmmade kroppar.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar med demonstrationsräkning och självverksamhet samt laboration inom strömningsområdet.

  Litteratur

  Cengel /Turner, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Mc Graw Hill
  Förlaget kommer med nya upplagor ungefär var tredje år. I kursen kommer aktuell upplaga att användas.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen med betygskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänd laboration. I kursen ges också en frivillig dugga, som kan ge bonuspoäng till tentamen.


  Publicerad: on 24 jan 2018.