Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LEU470 - Elektriska kretsar  
Electrical circuits
 
Kursplanen fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63123
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   3,3hp 2,7hp   17 Jan 2020 em L,  08 Apr 2020 fm DIST   28 Aug 2020 fm L
0204 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   0,7hp 0,8hp    

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Göran Hult

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter matematikkunskaper svarande mot kursen LMA212 Algebra , speciellt avseende allmän algebra samt räkning med komplexa tal.

Syfte

Att ge elektroingenjörer och dataingenjörer den allmänna elektroteknisk bakgrund som de behöver för att kunna förstå och för att kunna analysera komponenters och systems egenskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* grundläggande nomenklatur inom det elektrotekniska ämnesområdet

* kommunicera kring problemställningar inom ämnesområdet och utveckla en medvetenhet kring elsäkerhetsfrågor 

* göra enklare analys av likströmskretsar

* göra enklare analys av växelströmskretsar i tid- och frekvensplan

* beskriva funktion och användningsområden för de vanligaste halvledarkomponenterna, t.ex. diod, operationsförstärkare och bipolartransistor

* dimensionera och analysera enkla filter

* koppla upp, och göra mätningar på, enkla förstärkar- och filterkretsar

* redovisa resultat från kretssimuleringar och mätningar i en skriftlig rapport

Innehåll

Grundbegrepp, Kirchhoffs lagar, resistansreduktioner, spännings- och strömdelning.  Ideala tvåpoler, spännings- och strömtvåpol, tvåpolssatsen. Nodanalys, superposition. Visardiagram, komplexa metoden, komplex impedans och admittans. Frekvensfunktioner för linjära system, Bodediagram. Induktor, kondensator, in- och urkoppling av dessa. Introduktion till symmetriska trefassystem. Diod, likriktning, Zenerdioder, bipolartransistorn som switch, optokopplare, grundläggande kopplingar med operationsförstärkare. Laborationskursen innehåller praktiska övningar för att verifiera teorin, belysa mättekniska frågeställningar och ge praktisk komponentkännedom. Dessutom ingår simuleringar med något simuleringsprogram baserat på Spice.

Organisation

Undervisningen bedrivs med föreläsningar, räkneövningar med egen verksamhet samt laborationer. Teoridelen omfattar 6 hp och laborationskursen 1,5 hp.

Litteratur

Kretsanalys, Bill Karlström, 2:a upplagan, Studentlitteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

Teoridelen examineras med skriftlig tentamen med betygsskalan 3, 4 och 5.
Laborationer (inklusive förberedelseuppgifter och redovisning av resultat) med betygsskalan "underkänd/godkänd" examinerar de mer praktiska målen. En obligatorisk elsäkerhetsföreläsning ingår i laborationsdelen.
För slutbetyg krävs godkänt på tentamen och laborationskurs.
Slutbetyg sätts utgående från resultatet på teoridelens skriftliga tentamen.
Under kursens ges en frivillig dugga som kan ge bonuspoäng på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.