Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP580 - Engelska
English
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62121
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp   03 Jun 2020 em L,  12 Okt 2019 fm L,  17 Aug 2020 fm L
0204 Övning 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Anthony Norman

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Syftet är att de studerande skall befästa och höja sin språkfärdighet i engelska till en nivå där de kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Kursens syfte är vidare att förbereda de studerande att använda engelska språket för att redovisa rapporter och projekt skriftligt och muntligt under studietiden på Chalmers, och att använda engelska i arbetslivet. Kursen syftar också till att de studerande skall behärska de riktlinjer som gäller för teknisk, vetenskaplig rapportering och presentationsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Skriva och strukturera en text på ett logiskt och sammanhängande sätt.
Planera och genomföra en akademisk muntlig presentation.
Läsa och förhålla sig kritiskt till ett ämnesinnehåll samt hantera källor i text.
Ge och använda konstruktiv kritik under arbetsprocessens gång.
Använda ett processorienterat förhållningssätt till skrivande som strategi för att stärka den egna kommunikativa kompetensen på engelska.
Arbeta med strategier för att stärka den egna språkfärdigheten på engelska.

Innehåll

Kursen i engelska innehåller dels repetition av grundläggande grammatiska strukturer och träning av muntlig och skriftlig färdighet och dels ett processorienterat arbetssätt för rapportskrivning och presentationsteknik. Bland annat behandlas skrivprocessens olika moment, strategier för effektiv kommunikation i tal och skrift, rapportskrivning, samt träning att analysera egna och andras texter och att ge och ta emot konstruktiv kritik (peer response) som en del av redigeringsarbetet. Den muntliga träningen fokuseras på att strukturera och genomföra en muntlig presentation.

Organisation

Kursen omfattar seminarier och laborationer i mindre grupper samt föreläsningar. I föreläsningar ingår innehål om kommunikations process, strategier för effektiv kommunication i skrift och tal, och fokus på rapport skrivande.

Litteratur

Fackämnesrelaterade texter samt övrigt material via kursens hemsida. Det online-baserade grammatikverktyget EngOnline.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen omfattar rapport, muntlig presentation av rapporten samt skriftlig tentamen av grammatik och textbehandling. Graderat betyg enligt skalan 3 - 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.