Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU126 - Introduktion till maskinteknik
Introduction to mechanical engineering
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Projekt 7,5hp Betygskala: UG   3,7hp 3,8hp    

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Mats Alemyr

  Gå till kurshemsida

Ersätter

PPU125   Konstruktionsmetodik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen är en introduktion till maskiningenjörsutbildningen och avser att ge studenterna en helhetsbild av utbildningen liksom av ingenjörens yrkesroll. Kursen skall också introducera ingenjörsmässiga arbetsmetoder och arbetsformer samt olika metoder för kommunikation och visualisering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ge exempel på maskiningenjörens yrkesroll och betydelse I samhället ur ett nutida såväl som historiskt perspektiv
 • redogöra för begreppet hållbar utveckling och dess koppling till maskiningenjörens yrkesroll
 • redogöra för den generaliserade produktutvecklingsprocessen med fokus på de tidiga faserna
 • tillämpa ingenjörsmässiga metoder för att ta fram kundbehov, kravspecifikation, genomföra lösningssökning samt utvärdera olika lösningsalternativ
 • redogöra för projektarbete som arbetsform och arbeta utifrån dessa riktlinjer i ett produktutvecklingsprojekt
 • effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet
 • kommunicera genom enkla skisser och ha tillägnat sig perspektivbegreppet
 • tillämpa kunskaper i CAD och ritteknik för att visualisera och definiera produktutkast
 • skriva en väldisponerad teknisk rapport
 • påvisa förmåga att redovisa projekt muntligt och med hjälp av audiovisuella hjälpmedel
 • analysera etiska frågeställningar på en grundläggande nivå

Innehåll

Kursen behandlar primärt de tidiga faserna i produktutvecklingsprocessen och inleds därför med föreläsningar och övningar i konstruktionsmetodik. Konstruktionsmetodiken introducerar en generell metodik för problemlösning för att lösa de öppna, ostrukturerade problem (där flera alternativa lösningar är tänkbara, och där problemformuleringen inte
alltid är given) som kännetecknar ingenjörsverksamhet. Ämnesområden som maskinelement, kvalitetsteknik och produktionsmetoder behandlas översiktligt för att ge en inblick i hur utbildningsprogrammet ser ut. Vidare behandlas maskiningenjörens yrkesroll i företaget, i samhället och i ett historiskt perspektiv samt begreppet hållbar utveckling med koppling till produktutveckling.
Ingenjörens roll i företaget belyses bland annat med inbjudna föreläsare från industrin. Studenterna ges tillfälle att praktisera och utveckla sina kunskaper i ett produktutvecklingsprojekt. Projektet går ut på att förbättra en, i huvudsak, mekanisk produkt av enklare karaktär. Viktiga delar i projektet är att identifiera kundbehov, skapa en kravspecifikation, generera flera förbättringsförslag och utvärdera förslagen gentemot specifikation. I anslutning till projektarbetet ges undervisning och handledning avseende rapportskrivning, informationssökning, att arbeta i projekt, muntlig framställning och visualisering.
Visualisering/ modellering sker i skissform, med CAD och, där så är lämpligt, med friformsframställning. CAD utbildningen sker i parallellkursen men tillämpas i denna kurs. Kursen avslutas med projektredovisningar

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar samt genomförande av en projektuppgift i konstruktionsmetodik. Vissa moment sker i samverkan med den parallella kursen maskinkonstruktion i syfte att möjliggöra CAD modellering i projektet.

Litteratur

Johannesson Hans, Persson Jan-Gunnar, Pettersson Dennis,
Produktutveckling- effektiva metoder för konstruktion och design,
Liber, (2013). Övrigt instuderingsmaterial görs tillgängligt på kurshemsidan eller delas ut.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs 75% närvaro vid handledningar, övningstillfällen och vissa föreläsningar som anges i kurs-PM, godkänd dugga och godkänt projektarbete. Dessutom krävs godkänd biblioteksintroduktion.
Betygsskala underkänd/godkänd.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.