Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV142 - Linjär algebra  
Linear algebra
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKAUT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 47121
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   21 Mar 2020 em SB   09 Jun 2020 em J,  24 Aug 2020 em J
0212 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Inaktiv_Fredrik Inaktiv_Ohlsson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TMA722   Linjär algebra Z TMV140   Linjär algebra


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Inledande matematik.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom Z-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning.
  • redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning.
  • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
  • utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.

Innehåll

Matrisalgebra. Invers matris ekvationssystem. Determinanter, rang och ekvationssystem. Vektorrum, euklidiska rummet Rn, underrum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater, basbyte Linjära avbildningar: Matrisframställning. Tillämpningar på rotationer, speglingar och projektioner. Avbildningar från Rn till Rm. Nollrum, värderum, dimensionssatsen. Numerisk lösning av ekvationssystem: Matrisnormer, konditioneringstal, LU-faktorisering. Minsta kvadrat ?metoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Potensmetoden, QR-faktorisering. Matlabtillämpningar.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart. Exempel på examinationsformer som kan förekomma är: -utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång, -annan dokumentation av kunskapsutvecklingen, -projektarbete enskilt eller i grupp, -skriftlig eller muntlig tentamen under och/eller i slutet av kursen. -problem/uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.