Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK525 - Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning  
Accounting and financial management
 
Kursplanen fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 60113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0215 Projekt 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0315 Tentamen 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp   04 Jun 2020 fm J,  12 Okt 2019 em SB_MU   27 Aug 2020 fm J

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Carl Sjöberger

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänd kurs BOM225 - Ekonomi och organisation i byggsektorn eller motsvarande kunskaper/förmågor. För att angiven förkunskapsgrundande kurs ska anses ge efterfrågade förkunskaper ska utfärdat slutbetyg finnas.

Syfte

Syftet med fortsättningskursen "Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning" är att fördjupa och bredda studentens kunskaper och förmågor inom ekonomi och organisation.

Inom ekonomiområdet koncentreras kursen på att förstå redovisningen (RR, BR), budgetens funktion och introducera värdering av projekt och tillgångar.

Organisationsområdet avser att bredda studentens perspektiv på arbetssäkerhet och arbetsrättens grunder och ha en speciell fokusering på arbetsmiljöarbete och strävan mot säkra arbetsplatser inom byggområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för den vanligaste arbetsrättsliga lagstiftningen på svensk arbetsmarknad.
  • Redogöra för vilka krav som olika intressenter/myndigheter i samhället ställer på säkerhetsarbetet på en byggarbetsplats.
  • Genomföra en riskinventering av ett byggprojekt med avseende på fysiska och organisatoriska risker, inklusive underentreprenörernas roller.
  • Analysera, bedöma och föreslå åtgärder för att förebygga identifierade risker och ohälsa.
  • Framställa kommunikations- och genomförandeplan för åtgärderna.
  • Planera arbete för uppföljning och erfarenhetsuppbyggnad inom området.
  • På en grundläggande nivå kunna förutse och beräkna utfallen av ekonomiska beslut i form av förändringar i ekonomiska rapporter.
  • Värdera utfall av ekonomiska beslut.
  • Redogöra för olika metoder och modeller för värdering av projekt och tillgångar.
  • På en grundläggande nivå justera parametrar (såsom att bestämma kalkylränta) i värderingsmodeller till omgivningens förhållanden.

Innehåll

Kursen avser att fördjupa ekonomi- & organisationsområdet från grundkursen som är av extra intresse för projektledare och affärsutvecklare.

På organisationsområdet läggs stor vikt vid arbetsmiljö och risk-/säkerhetsarbete inom främst byggsektorn. Såväl grundläggande arbetsrättsliga lagar som hur arbete med riskförebyggande och säkerhet kan gå till i praktiken kommer att beröras.

Inom ekonomi kommer grundläggande bokföring och budgetering att behandlas. Ekonomiska prognoser, utfall och sambanden mellan balans, resultat och kassaflöde i beslutssituationer liksom värderingen av ekonomiska utfall kommer att diskuteras.

Investeringskalkylen som en bas för värdering kommer att tas upp och olika påverkande parametrar kommer att diskuteras. Även andra metoder för värdering kommer att presenteras. 

Organisation

Kursens läraktiviteter består av föreläsningar, seminarium, övningar och projekt.

Projekten har såväl teoretisk som praktisk utgångspunkt och innehåll.

Ett flertal moment i kursen kommer att vara obligatoriska då erfarenhetsuppbyggnad genom utbyte med andra är centralt i flera av kursens områden.

Litteratur

Meddelas innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Båda projekten, tentamen och samtliga obligatoriska moment måste vara godkända för att erhålla godkänt slutbetyg.

Projekten genomförs gruppvis och fokuserar på olika delar av kursens innehåll. Bonuspoäng till tentamen kan (men måste inte) tillämpas.

Tentamen omfattar hela kursens innehåll och resultatet på tentamen bestämmer graden på slutbetyget.

Alternativa sätt för examination av kursen i helhet eller delar därav kan förekomma i särskilda fall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.