Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME255 - Hållfasthetslära  
Strength of materials
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   04 Jun 2020 fm L,  11 Okt 2019 fm L,  25 Aug 2020 fm L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Per Mottram Hogström

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra (7,5 hp), Matematisk analys (7,5 hp) och Mekanik (7,5 hp).

Syfte

Kursen i hållfasthetslära syftar till att ge de grundkunskaper som möjliggör ingenjörsmässiga beräkningar och uppskattningar av spänningar och deformationer hos konstruktioner och konstruktionsdetaljer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Beräkna och uppskatta spänningar och deformationer hos konstruktioner belastade i de klassiska fallen dragning, vridning och böjning.
* Förklara innebörden av normalspänning och normaltöjning, skjuvspänning och skjuvdeformation, linjärt elastiska och linjärt elastiskt-idealplastiska materialsamband.
* Lösa problem med enkla stångbärverk både isostatiska och hyperstatiska system med hjälp av matrisformulerad förskjutningsmetod.
* Analysera vridning av axlar.
* Beräkna storheter inom plana ytors geometri såsom, tyngdpunkt, statiska moment och yttröghetsmoment.
* Beräkna spänningar och deformationer i balkar belastade i ett plan.
* Lösa elastiska linjens differentialekvation för enkla geometrier.
* Använda elementarfall för balkböjning.
* Förstå innebörden av plana fleraxliga spänningstillstånd, huvudspänningar samt effektivspänning.
* Formulera den matematiska modellen för ett hållfasthetsproblem genom uppställande av jämvikt-,kompatibilitet- och konstitutiva samband.
* Använda Matlab för numerisk lösning av ett hållfasthetsproblem.

Innehåll

De klassiska belastningsfallen dragning, vridning och böjning genomgås med tonvikt på hyperstatiska system. Vidare genomgås Euler-Bernoulli teori för balkböjning med elastiska linjens differential ekvation. Elementarfall för balkböjning (uppdelning och superposition av lastfall). Introduktion till fleraxliga plana spänningstillstånd, huvudspänningar och effektivspänningar. En projektuppgift ingår i kursen där studenten skall analysera ett hållfasthetsproblem och göra numeriska beräkningar med hjälp av Matlab.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar (28 h) och räkneövningar (28 h) samt enskilt arbete (144 h).

Litteratur

Tore Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära, 3:e uppl, Studentlitteratur, (2001)
Ytterligare litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Slutbetyg U, 3, 4 och 5 och godkänd projektuppgift. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.