Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK520 - Affärsjuridik  
Business law
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 60118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Övning 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0215 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   20 Mar 2020 em SB_MU   10 Jun 2020 em J,  26 Aug 2020 fm J

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Robert Severin

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper om och förståelse för det svenska rättssystemet. I den här kursen ligger tonvikten på civilrättsliga frågeställningar och bestämmelser av betydelse för företag. Målsättningen är att studenterna ska skapa sig en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och rättssystemets uppbyggnad, erhålla kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden inom civilrättens område, utveckla grundläggande färdigheter avseende läsning och tolkning av bestämmelser och regler, juridisk analys och juridisk argumentation (juridisk metod).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera juridiska frågeställningar inom de för kursen aktuella rättsområdena
- Föra grundläggande juridiska resonemang som exemplifieras inom de för kursen aktuella rättsområdena
- Lösa grundläggande juridiska problem som exemplifieras inom de för kursen aktuella rättsområdena
- Tolka avtalstext
- Tolka rättskällor

Innehåll

  • Grundläggande om juridik, juridisk metod, hållbarhet, etik och systematiskt arbete.
  • Det svenska rättssystemets struktur och karaktär, rättskällor, juridiska termer och begrepp.
  • Juridisk metod och problemlösning.
  • Huvuddragen inom följande rättsområden: Avtalsrätt, Köprätt med viss konsumenträtt, Marknadsrätt, Associationsrätt, Skadeståndsrätt, Fordringsrätt, Immaterialrätt, Civilprocessrätt.
  • Kursens innehåll utgår och begränsas från kurslitteraturens innehåll med tillägg av särskilt material som kan komma att användas vid föreläsningar och som arbetsmaterial vid workshops

Organisation

Kursen består av föreläsningar, workshops och övningstillfällen. Föreläsningarna syftar till att i samklang med kurslitteraturen gå igenom grundläggande om juridik, innehållet i aktuella rättsområden samt juridisk metod. Till läroboken finns också en övningsbok såväl som en lagtextsamling som kommer att användas som stöd för undervisningen såväl som för inlärningen. Vid föreläsningarna kan också genomföras övningar/diskussioner. Syftet med workshops är att praktisera och diskutera juridisk problemlösning vilket inkluderar tolkning, analys och argumentation.

Studenter förväntas förbereda sig inför föreläsningar, övningar såväl som workshops.
Material, utöver kursboken, tillhandahålls senast en vecka innan det ska användas vid föreläsning, övning eller workshop.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsgrundande moment: Skriftlig tentamen

Godkänt moment: Obligatorisk närvaro seminarier samt inlämningsuppgifter

För att få slutbetyg på kursen krävs minst att vart och ett av tentamen, övningar och övriga obligatoriska moment är minst godkända.


Publicerad: on 24 jan 2018.