Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM225 - Ekonomi och organisation i byggsektorn  
Management and organisation in the construction sector
 
Kursplanen fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
9,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 60116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 260

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0215 Inlämningsuppgift 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0315 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   13 Jan 2020 em SB_MU   02 Maj 2020 em DIST   21 Aug 2020 em J

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TISAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Martin Löwstedt

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 1,0 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

BOM205 - Byggnaders funktioner och utformning

Syfte

Kursen syftar till att förbereda ingenjörsstudenter och studenter på programmet "Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik" för sin framtida roll som beslutsfattare avseende ekonomiska och organisatoriska frågor. Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, organisation och ledning av företag och projekt inom byggsektorn. I detta ingår att kunna hantera begrepp och modeller för att fatta företagsekonomiska och projektadministrativa beslut. Kursen syftar även till att ge studenterna kunskap om hur BIM och dess information kan användas och integreras i byggprocessen.

Dessutom ska studenten:
- utveckla sin förmåga att planera och organisera arbete samt fatta beslut i gruppkontexter
- utveckla sin förmåga att beskriva, analysera, jämföra och diskutera företagsekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar företag i byggsektorn
- utveckla sina kommunikativa färdigheter

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 • beskriva och ge exempel på grundläggande organisatoriska teorier/principer för hur företag fungerar, såsom affärsidé, strategier och mål
 • identifiera och ge exempel på vanliga organisationsformer för byggsektorns företag
 • identifiera och ge exempel på vanliga genomförandeformer för byggprojekt
 • ge exempel och förklara relationen mellan kontraktsformer, aktörer och intressenter i byggsektorn
 • förstå antaganden bakom företagsekonomiska begrepp och modeller
 • känna till, välja mellan samt göra kalkyler för ekonomisk analys av beslutskonsekvenser på kort och på lång sikt i projekt och företag
 • beskriva och förklara hur företag och organisationer kan ta etiskt och socialt ansvar i affärsrelationer och i företagsekonomiska och projektadministrativa beslut
 • använda metoder och verktyg för planering, ledning, resursstyrning, budgetering och uppföljning av byggprojekt
 • redogöra för grundläggande beteendevetenskapliga aspekter avseende gruppers fungerande
 • tillämpa IT-baserade hjälpmedel för att upprätta kalkyler och beslutsunderlag.
 • använda BIM-modellens information för mängdberäkning, kalkyler och planering, vilket visar på nya möjligheter för samverkan mellan aktörer i byggprojekt
 • redogöra för hur BSAB/AMA beskrivningar är kopplade till byggnadsdelar och databaser
 • ge exempel på och redogöra för hur genomförandeformer (t ex entreprenadformer, virtuellt byggande) påverkar användandet av BIM för planering, organisering och ledning av projekt
Samtliga av ovan nämnda lärandemål har en tillämpning inom byggsektorn.

Innehåll

 • Företagets organisation och ledning - tar upp grunderna kring marknadsvillkor, affärsidéer, mål, strategier, organisationsformer, intressenter, företagsetik, ledningsstrukturer och system.
 • Ekonomistyrning, resultatplanering och produktkalkyler - behandlar grundläggande ekonomiska begrepp, kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, självkostnadskalkyler och bidragskalkyler.
 • Investeringar och investeringskalkyler - tar upp investeringsbeslut och olika kalkylmodeller för långsiktig ekonomisk planering. Ger grundläggande förståelse kring beslutsfattande och riskbedömning.
 • Projektadministration - behandlar projektorganisering, projektplanering, uppföljning, samverkan och kommunikation.
 • Planering och ledning av byggprojekt - tar upp entreprenadformer, upphandling och kontraktsformer, anbud, inköp, likviditetsplanering, tidsplanering, resurstilldelning, och KMA (kvalitets/miljö/arbetsmiljö)

Organisation

Kursen innehåller följande undervisningsformer:
 • Föreläsningar
 • Räkneövningar
 • Verklighetsnära tillämpningsövningar

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Projektarbete
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen
Samtliga moment rapporteras separat. För att få slutbetyg på kursen ska projektarbete och inlämningsuppgifter och tentamen vara godkända.


Publicerad: on 24 jan 2018.