Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM210 - Tätorters funktioner och utformning
Urban space and functions
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TISAM
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 61125
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    
0215 Dugga 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   Kontakta examinator,  08 Jun 2020 fm J,  20 Aug 2020 em J

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TISAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Sébastien Rauch

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 3,0 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

BOM205 Byggnaders funktioner och utformning

Syfte

Kursen ska ge grunder inom ämnesstråket Samhällsplanering och infrastruktur och ska beskriva stadens bebyggelse och tekniska system. I denna kurs skapas en naturlig lärandeprogression och en bredare förståelse för samhällets sociotekniska system, med stadsområde eller stad som systemgräns. Kursen syftar till att ge en professionsorienterad insikt om hur samhällets sociotekniska system fungerar och kan planeras genom en fallstudie.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva olika objekt, system och aktörer som är relevanta i samhällsplaneringen, inklusive olika ingenjörsroller och samverkansformer.

- Redogöra för planering, byggande och drift av stadens bebyggelse och tekniska system, och hur de är kopplade till ingenjörsprocesser.

- Beskriva grunderna för de viktigaste regler, normer, lagar och politik som är tillämpliga inom samhällsplanering, infrastruktur och miljö.

- Beskriva olika typer av urbana typologier, samt kunna förklara hur stadsutbredning och förtätning påverkar infrastrukturplanering.

- Beskriva de viktigaste infrastrukturerna (energi, transport, vatten och avlopp, avfall och urban miljö), samt beskriva behov och utmaningar för en hållbar utveckling av samhällets infrastruktur som tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

- Planera för hur sociotekniska system förändras med tid och plats och förklara vilken betydelse detta har för ett hållbart byggande.

- Beskriva stadens VA-system på en övergripande nivå, samt förklara hur man planerar hållbara  vattenförsörjnings- och avloppsystem i den bebyggda miljön.

- Beskriva på en övergripande nivå hur mobilitet och transport kan utformas i staden, samt förklara hur olika val av transportinfrastruktur påverkar mobilitet och tillgång till tjänster.

- Göra enklare bedömningar av hur trafikbuller och markvibrationer från trafikinfrastruktur påverkar hälsa och välbefinnande hos människor och dess konsekvenser för stadsplanering.

- Beskriva stadens avfallssystem  på en övergripande nivå, samt förklara hur man planerar hållbar avfallshantering i den bebyggda miljön.

- Motivera varför det är viktigt att minska CO2-utsläpp och föreslå hur byggandet kan klimatanpassas.

- Överväga allmänna etiska frågor i stadsplanering och byggande, t.ex. kostnad vs hållbara tekniker.

- Läsa och använda fackspråkliga texter och vetenskapliga artiklar på ett medvetet, kritiskt och effektivt sätt i det egna skrivandet.

- Sovra, sammanställa och sammanfatta insamlad information och med egna ord förklara och redogöra för ett ämnesinnehåll.

- Känna till de grundläggande kommunikationsfaktorerna på engelska och kunna anpassa dessa till muntliga och skriftliga kommunikationssituationer.

- Presentera och redogöra på engelska för ett innehåll muntligt på ett tydligt och för kommunikations-situationen väl anpassat sätt.

Innehåll

Kursen är planerad som en fallstudie med stödjande föreläsningar. Fallstudien, som bygger på ett befintligt område i Göteborgsregionen, kommer att ge möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper som behövs för utveckling och drift av städernas infrastruktur och system. Föreläsningarna syftar till att ge grundläggande kunskaper relevant för samhällsplanering och infrastruktur i stadsområden. Hållbar utveckling är en central aspekt av samhällsplaneringen och en motivation till förändring och är en viktig del av kursen.

Huvudspråket i kursen är engelska. Delar av kursen samt viss kurslitteratur är på svenska.

Organisation

Kursen ges av forskare och lärare vid Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Viktiga aktörer kommer att delta i föreläsningar och i projektarbetet. Området ingår i ett internationellt forskningsprogram och kursen har koppling till forskning vid ett antal europeiska universitet.

Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
- En introduktion till kursen och fallstudien.
- Föreläsningar (antingen direkt eller online) på relevant tema, t.ex. planering, vatten, transport.
- Grupprojekt som redovisas på poster och presenteras vid ett slutligt event.
- Ett integrerat kommunikationsinslag som omfattar informationssökning, fackspråkliga aspekter och planering av poster och muntlig presentation. Inslaget stöds av Avdelningen för fackspråk och kommunikation.

Litteratur

Kursen använder online dokument, t.ex. relevanta rapporter från kommuner. Information om fallstudien området kommer att tillhandahållas. Sökverktyg och online information kommer att användas. 

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro på samtliga föreläsningar och events (antingen direkt eller online), godkänd på duggan samt deltagande i presentation av grupparbetet.

Duggan innehåller 2 delar. Den första delen består av specifika frågor som syftar till att examinera allmän kunskap och specifik kunskap för olika funktioner och infrastruktur som anges i föreläsningarna. Den andra delen syftar till att undersöka på individnivå studenternas förmåga att syntetisera och reflektera över denna kunskap och består av mer omfattande essäfrågor.

Grupparbetet syftar till att syntetisera och reflektera över kunskaper som ges i kursen. Grupparbetet, samt Informations- och kommunikationsmoment examineras i den slutliga posterpresentationen.


Publicerad: on 24 jan 2018.