Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE535 - Matematisk analys, del 1  
Calculus, part 1
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   19 Mar 2020 em L,  10 Jun 2020 em L,  25 Aug 2020 fm L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Nancy Abdallah

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i algebra motsvarande kursen LMA212 Algebra.

Syfte

Kursen skall, på ett logiskt sammanhängande sätt, ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • definiera gränsvärdes- och kontinuitetsbegreppen samt beräkna gränsvärden
  • definiera begreppen derivata och deriverbarhet samt beräkna derivatan av vissa elementära funktioner med hjälp av derivatans definition och de grundläggande beräkningsreglerna för derivator
  • skissera de elementära funktionerna och redogöra för deras egenskaper
  • definiera begreppen växande och avtagande funktion samt lokalt maximum och lokalt minimum
  • konstruera funktionsgrafer och bestämma en funktions största och minsta värde
  • definiera begreppet invers funktion, bestämma inversa funktioner och beräkna deras derivator

Innehåll

Mängdlära
Logik
Algebraiska ekvationer
Algebraiska förenklingar
Olikheter
Absolutbelopp
Cirkeln och ellipsen
Funktionsbegreppet
Exponential- och logaritmfunktioner
Derivata, deriveringsregler
Implicit derivering
Tangent och normal
Gränsvärde
Kontinuitet
Derivata och deriverbarhet
Medelvärdessatsen
Växande och avtagande funktion Lokala maxima och minima
Extremvärdesproblem.
Invers funktion
Inversa trigonometriska funktioner
De elementära funktionernas derivator
Asymptoter och kurvkonstruktion
Storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner
Primitiv funktion och obestämd integral

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

James Stewart: Calculus Early Transcendentals, Brooks/Cole

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras löpande genom duggor samt en avslutande tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.