Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LET086 - Styrteknik
Logic control
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63124
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Projekt 6,0hp Betygskala: UG   6,0hp    
0217 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Göran Hult

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LET085   Styrteknik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Digital- och datorteknik, Elektriska kretsar och grundläggande C-programmering eller motsvarande

Syfte

Ett tillämpningsområde där elektroingenjören har uppgifter att fylla är automatisering av olika förlopp. Denna kurs ska ge insikt i och kunskap om de metoder och den utrustning som kan förekomma vid styrning av industriella processer, maskiner och andra anläggningar. Huvuddelen av kursen utgörs av ett projektarbete vars syfte är att studenten utifrån funktionsspecifikation skall konstruera, funktionsprova och felsöka ett större system med flera samverkande funktioner både vad gäller hårdvara och programvara samt att öva muntlig och skriftlig rapportering.
Introduktion i begrepp och metoder inom ingenjörsetik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • arbeta i grupp för att planera och lösa en gemensam projektuppgift,
  • formulera logiska lösningar för två olika typer av styrutrustningar, PLC och mikrocontroller,
  • hantera programmeringsmiljöer och konstruera styrprogram för dessa utrustningar,
  • dimensionera komponenter och rita kopplingsschema för kringliggande fast elektronik samt koppla denna,
  • felsöka och verifiera funktionen,
  • dokumentera projektet i skriftlig rapport på engelska,
  • lära känna igen och göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, särskilt i frågeställningar som automatisering kan ge upphov till.

Innehåll

Principiell uppbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem.
Uppbyggnad, funktion och programmering av mikrokontroller (MCU) och
programmerbara styrsystem (PLC). Orientering om några givare och
verkställande don för binär styrning samt konstruktion och
dimensionering av signalanpassning mellan dessa och styrelektroniken.
Utgående från funktionsbeskrivningar formulera styrvillkor baserade på
logiska grundfunktioner, minnes-, tids- och räknarfunktioner. Överföring
av sekventiella styrspecifikationer till funktionsdiagram (Grafcet).
Realisering av styrfunktioner med PLC och MCU. Uppgiftens komplexitet
innebär normalt omfattande felsökning och funktionstester. Skriftlig
rapportering på engelska och muntlig redovisning på svenska. Automatisering och ingenjörsetik.

Organisation

Styrteknikprojektet omfattar 6,0 hp och ingenjörsetik omfattar 1,5 hp. Huvuddelen av kursen består av ett projektarbete i grupper om normalt
två studenter där olika typer av styrutrustning utifrån
kravspecifikation i samverkan skall fås att styra en mekanisk process.
Varje projektgrupp har ca 40 timmars obligatorisk laborationstid i för
ändamålet utrustat laboratorie och med möjlighet till handledning. Under
kursens ges ca 12 föreläsningar som ger underlag för
genomförandet av projektuppgiften och inlämningsuppgift. Projektet redovisas i en skriftlig
rapport på engelska samt en muntlig redovisning på svenska. I etikdelen ingår bl.a. en gruppdiskussion samt en inlämningsuppgift där etiska aspekter på automatisering ska redovisas.

Litteratur

Kurskompendier och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänt genomförd projektuppgift, godkänd muntlig och skriftlig
rapportering av projektarbetet samt godkänd dugga som är inlagd
efter drygt halva projekttiden. Alla laborationspass handleds och
iakttas av examinerande lärare. För språkutvecklande delen krävs aktivt
deltagande, skriftlig och muntlig presentation av uppgifter kopplade
till projektarbetet.
Obligatorisk dugga.
Aktivt deltagande i gruppdiskussioner och godkänd inlämningsuppgift om ingenjörsetik.
Betygsskala godkänt/underkänt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.