Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE355 - Programmering och numeriska beräkningar med Matlab
Programming and numerical methods using Matlab
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   01 Jun 2020 fm L,  12 Okt 2019 fm L,  28 Aug 2020 fm L
0211 Laboration 3,5hp Betygskala: UG   3,5hp    

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Katarina Blom

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LMT864   Programmeringsteknik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Någon inledande kurs i matematik på högskolenivå, till exempel LMA018 eller LMA400.

Syfte

Kursen syftar till att lära ut grundläggande programmering och beräkningar i Matlab. Kursen är indelad i två delar. Den inledande delen behandlar grunderna i programmering. Viktiga begrepp som datatyper, variabler, kontrollstrukturer och funktioner (underprogram) behandlas. Den andra delen av kursen är inriktad på numeriska beräkningar. Metoder för integrering, bestämning av nollställen till funktioner, matrisräkning samt numerisk lösning av differentialekvationer behandlas.

Kursen syftar också till att stimulera studenten till att själv lösa uppgifter och experimentera med beräkningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* självständigt konstruera (väl strukturerade) program i Matlab.

* beskriva och använda de viktigaste begreppen och kommandona i Matlab.

* beskriva och använda några algoritmer för numerisk integrering, numerisk bestämning av nollställen till funktioner, numerisk lösning av differentialekvationer, samt kunna hantera vektorer, matriser och matrisräkning i Matlab.

* använda Matlabs verktyg för grafik och visualisering

Innehåll

* Datatyper och variabler
* Kontrollstrukturer
* Funktioner och m-filer
* Vektorer och matriser i Matlab
* Grafik och visualisering i Matlab
* Enkel filhantering
* Några algoritmer inom numerisk analys:
Beräkning av nollställen, numerisk integrering, numerisk lösning av differentialekvationer och matrisräkning.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer. Betygsskala U,3,4,5.


Publicerad: on 24 jan 2018.