Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KLI060 - Bioteknik: Introduktion
Introductory biotechnology
 
Kursplanen fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKBIO
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 48127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0196 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Nathalie Scheers

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet till civilingenjörsprogrammet med inriktning Bioteknik.

Syfte

Kursen är en introduktion till det biovetenskapliga området och skall ge teknologen en tvärvetenskaplig inblick i såväl biotekniska processer från molekylärbiologisk nivå till industriell produktion som biologiska tillämpningar inom andra ingenjörsområden. Deltagarna skall bli förtrogna med att inhämta och sammanställa information från olika biovetenskapliga kunskapskällor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
  • Översiktligt beskriva bioteknikområdets innehåll och inriktningar inom Chalmers.
  • Ta till sig muntlig och skriftlig information från föreläsningar och litteratur inom bioteknikområdet samt sammanställa en rapport, där det ingår att korrekt kunna referera till litteraturen.
  • Redogöra för några möjliga arbetsuppgifter och roller för en civilingenjör i bioteknologi.

Innehåll

  • Föreläsningar inom bioteknikområdet, hållbar utveckling och rapportskrivning. Fokus på bioteknisk forskning inom akademi och näringsliv.
  • Projektuppgift 

Organisation

  • Kursen innehåller föreläsningar och projektarbete. Obligatorisk närvaro gäller vid flera av kursens moment (se kurs-PM).
  • Föreläsningar ges av föreläsare från industrin och från de biorelaterade avdelningarna på Chalmers. Olika exempel på biotekniska tillämpningar, från molekylär nivå till framställning av färdiga produkter, kommer att belysas.
  • Studenterna får välja en projektuppgift inom ramen för föreläsningarna. Projektuppgiften skall genomföras i grupper om 4-5 teknologer och består av ett egenvalt biotekniskt problem eller område som skall analyseras med hjälp av kunskapsinhämtning från föreläsningar, databaser, litteratur och industrin.
  • Projektet redovisas i form av en skriftlig rapport.
  • Det ingår också en temaeftermiddag då några företag av olika storlek och inriktning får beskriva sin verksamhet och vad bioteknikingenjörer kan ha för roller i respektive företag.

Litteratur

Power point presentationer från föreläsningar och eget inhämtat material från litteraturen

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig rapport samt obligatorisk närvaro vid vissa moment (se kurs PM)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.