Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM290 - Grundläggande fysik, kemi och akustik  
Fundamental physics, chemistry and acoustics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 60123
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 45
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   01 Nov 2019 fm M   08 Jan 2020 fm M   17 Aug 2020 em J
0217 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Karin Karlfeldt Fedje

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Studenten ska lära sig begrepp, fenomen och processer tillämpliga i en sammanträdessituation, dvs. i situationer där man på ett översiktligt sätt diskuterar och sätter krav på teknik i samband med ett byggprojekt. Studenten ska kunna kommunicera med en teknisk expert i egenskap av beställare och kunna göra egna rimlighetsbedömningar och enkla kvantifieringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Fysik
 • Förklara grundläggande begrepp inom klassisk mekanik såsom statisk jämvikt, rörelse och krafter
 • Tillämpa enkla samband för rörelseekvationer, krafter, moment och jämvikt.
 • Förklara grundläggande begrepp inom termodynamik såsom tryck, värmekapacitet, fasövergångar samt värmetransportprocesser (konduktion, konvektion och strålning).
 • Beskriva hur fukt transporteras med hjälp av kapillära krafter, konvektion och diffusion och ge exempel på hur detta kan förhindras.
 • Tillämpa enkla termodynamiska samband för värmetransport, tryck och fasövergångar.

Kemi
 • Förklara kemiska bindningar och molekylär struktur samt relatera dessa till olika egenskaper hos fasta material, vätskor och gaser.
 • Kunna förstå uppbyggnaden av och tillämpa periodiska systemet för mängd- och koncentrationsberäkningar.
 • Balansera reaktionsformler, inklusive redox-reaktioner.
 • Beskriva kemisk jämvikt och hur den kan förskjutas; tillämpa jämviktsbegreppet för att beräkna jämviktskonstanter och koncentrationer av ingående reaktanter och produkter, inklusive syror och baser.
 • Förklara vattnets autoprotolys, buffertkapacitet, samt vad som utmärker (svaga/starka) syror och baser.
 • Använda den elektrokemiska spänningsserien för att förutse elektrokemiska reaktioner, inklusive korrosion, både för att lösa teoretiska uppgifter och praktiska övningar i laboratorium.

Akustik/Ljud och vibrationer
 • Arbeta med akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen
 • Förklara fysikaliska egenskaper och processer som leder till svängningsrörelse (t.ex. massa-fjädersystem) och vågrörelse (t.ex. vägutbredning i luft)
 • Beskriva spridning av ljud från akustiska källor och fenomen som påverkar ljudutbredning

Innehåll

Kursen ger en orientering inom fysik, kemi och akustik som är aktuell inom bygg- och miljöteknikområdet. Kursen täcker klassisk mekanik; fysikaliska transportprocesser; kemiska bindningar, reaktioner och jämvikter; materials grundläggande egenskaper; samt akustiska fenomen.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, demonstrationer/studiebesök, räkneövningar och laboration(er).

Litteratur

Fysik: Utdelat material: Avdelningen för konstruktionsteknik, Chalmers

Kemi: Repetitionskurs i kemi, Magnus Ehinger, Studentlitteratur (köps på Cremona)

Akustik: Akustikkompendium: Ljud och Vibrationer, Avdelningen för akustik, Chalmers

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH, godkänd laboration samt närvaro vid studiebesök.


Publicerad: on 24 jan 2018.