Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM156 - Hållbar utveckling och etik inom datateknik
Sustainable development and ethics for computer science
 
Kursplanen fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Frances Sprei

Ersätter

ENM155   Modellering av hållbara energisystem

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i programmering och genomförd projektkurs inom Datateknikprogrammet

Syfte

Kursen syftar till att inspirera och stimulera blivande dataingenjörer till att bidra till en hållbar samhällsutveckling i sin framtida yrkesroll. För att göra det krävs en grundläggande förståelse för vad begreppen "hållbar utveckling" och ¿etik¿ betyder, miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till datateknik, samt insikter i de etiska aspekterna av dessa utmaningar. Målsättningen med kursen är således att ge studenten den kunskap och de verktyg som krävs för att tackla komplexa hållbarhetsproblem i sin framtida yrkesutövning samt tillämpa dessa kunskaper genom att reflektera över hållbarhet och etik i genomförandet av ett datatekniskt projekt.  

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunskap och förståelse

  • Redogöra för fundamentala begrepp och frågeställningar inom hållbar utveckling och etiska ramverk samt hur de kan relatera till data- och informationsteknik

  • Beskriva samspelet mellan aktuella samhällsfrågor och teknikens utveckling, speciellt med inriktning emot data- och informationsteknik

 • Färdighet och förmåga

  • Inhämta och bearbeta samhällsinformation nödvändig för att utveckla ett data- eller IT-system

  • Analysera ett data- eller IT-system och dess samverkan med sin omgivning både ur ett hållbarhets- och ett etiskt perspektiv

  • Redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den information och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter

 • Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt förhålla sig till inhämtad information

  • Reflektera över sina val i utvecklandet av ett data- eller IT-system, både när det gäller produkten och hur den blev till

  • Reflektera över etiska och hållbarhetsaspekter av tillämpningar av data- och IT-system

Innehåll

Kursen har ett praktiskt förhållningssätt till etik och hållbar utveckling. Det innebär att studenterna i projektform utvecklar ett eget data- eller IT-system under kursens gång. Det utvecklade systemet och de val de gjort under utvecklingens gång utgör erfarenheter som de sedan tillämpar teoretiska begrepp och frågeställningar på som presenteras tidigare i kursen. På så sätt görs aktuella samhällsfrågor konkreta och relaterbara till studenternas egna arbete och framtida profession som ingenjörer.

Organisation

De teoretiska begreppen samt projektets form presenteras i början av kursen i form av föreläsningar. De introducerande föreläsningarna följs upp av handledningstillfällen när kursens fokus går över till projektarbetet. Parallellt fördjupas teorin genom att ett antal data- eller IT-system analyseras ur olika teoretiska perspektiv. I slutet av kursen förväntas studenterna kunna redogöra för sitt system och hur de valt att implementera det både i skriftlig och muntlig form.

Litteratur

Hållbar utveckling - nyanser och tolkningar ISBN 9789144121871

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna examineras både i grupp och individuellt. Gruppexamination består av en rapport där både det implementerade systemet och gruppens arbete analyseras utifrån etiska ramverk och hållbarhetsperspektiv. Den individuella examinationen består av att tillämpa de teoretiska kunskaperna på fallbeskrivningar av system som presenteras genom föreläsningar och/eller litteratur.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.