Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT262 - Modellbaserad testning  
Model-based testing
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    
0218 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   05 Jun 2019 fm M   27 Aug 2019 fm L  

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Robert Feldt

  Gå till kurshemsida

Ersätter

DAT260   Model-based testing DAT261   Model-based testing


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen i Software Engineering, datavetenskap eller motsvarande, och en godkänd kurs i programmering. Kunskap om datastrukturer och satslogik rekommenderas.

Syfte

Testning är ett av de mest använda verifiering- och valideringstekniker inom industrin. Denna kurs ger studenterna en allmän bakgrund om testmetoder, med fokus på teori och praktik av modellbaserad testning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse:
-Förklara skillnaden mellan verifiering och validering av programvara
-Beskriv sambandet mellan mjukvaruutvecklingsfaser och olika typer av tester
-Beskriva och förklara (ett antal) olika testmetoder, och använda dem i praktiska situationer
-Beskriva och förklara vad modellbaserad testning är
-Beskriva flera olika typer av modeller och förklara deras relativa fördelar och nackdelar
Färdigheter och förmågor:
-Konstruera modeller i modellerings- och specifikationsspråk som lärts ut i kursen;
-Konstruera lämpliga och meningsfulla tester och förklara för intressenter resultaten av att tillämpa dem
-Tillämpa modellbaserad testning på realistiska exempel med hjälp av relevanta verktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-Förstå avvägningarna mellan och bedöma vilka modellbaserade testmetoder och verktyg som passar bäst i en viss situation
-Identifiera och ställa upp hypoteser om källor till fel i programvara, och reflektera över hur man bättre kan kontrollera riktigheten av sådana program


Innehåll

Kursen ger studenten en bakgrund i teori och praktik i användet av modellbaserad testning, inklusive hur testverktyg kan användas för att förbättra mjukvarans kvalité (Software Quality). Olika testtekniker förklaras med fokus på modellbaserad testning. Studenterna kommer att få praktisk erfarenhet av att bygga modeller och att använda dem för både testning och verifiering.

Organisation

Kursen ges i form av moduler, som kombinerar föreläsningar, diskussioner och övervakat praktiskt arbete med övningar i små grupper (uppdrag). Studenterna förväntas ha förberett sig inför samt vara aktiva under modulerna. Övningarna är både av teoretisk och praktisk slag.

Litteratur

- M. Utting and B. Legeard, Practical Model-Based Testing. Elsevier. Morgan Kaufmann Publishers, 2007.

Vi kommer också att ge andra läroböcker och forskningsartiklar för olika delar. Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skritlig salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. En del av inlämningsuppgifterna utförs individuellt, en del i mindre grupper om normalt 2-3 studenter, och en del i större grupper.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.