Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT380 - Teknikdriven experimentell speldesign  
Technology-driven experimental game design
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Staffan Björk


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurser, eller motsvarande:
- CIU175 Prototyping in interaction design,
- TDA492 Graphical interfaces,
- TDA497 Interaction design methodology


Kurserna DAT385 Introduktion till spelvetenskap, TDA580 Gameplay Design, och TDA572 Spelmotorarkitektur eller motsvarande rekommendaras.

Syfte

Framsteg inom dataspel och spelutveckling är ofta knutna till utvecklingen av ny teknik. Den potentiella användningen av ny teknik är dock vanligtvis lättare att identifiera gällande grafik, ljud, nätverk och till och med affärsaspekter än om kärnan av ett spel, dess spelmekaniker eller gameplay. Kursen teknik-driven experimentell speldesign fokuserar på att utveckla kompetens för att förstå och tillämpa ny teknik speciellt för att möjliggöra nya former av gameplay.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • lista vilken potential för nya spelmekaniker och gameplay två olika teknologier har
  • räkna upp kreativitetsmetoder och tekniker för att använda nya teknologier för gameplay
  • utveckla och undersöka ny gameplay skapad genom användningen av nya teknologier
  • presentera de nya aspekterna av ett spels gameplay som beror på den nya teknologin som använts
  • applicera kreativitetsmetoder på en ny teknologi för att skapa ny gameplay
  • analysera potentiella fördelar och nackdelar med olika nya teknik-drivna gameplay-möjlighter som finns givet specifika användargrupper
  • utvärdera etiska och samhällsliga utmaningar av utbredd spridning av ny teknik-driven gamepaly

Innehåll

Två aktuella teknologier introduceras i kursen, vilka varierar över åren. Förutom specifika tekniker som lärs ut i kursen så introduceras kreativitetsmetoder vilka senare ska appliceras på teknikerna.

Organisation

Kursen är uppdelad i två större moduler och en mindre introduktionsmodul. De två större modulerna fokuserar på varsin teknologi som är på gränsen att kunna påverka spelutveckling signifikant inom några år. Var och en av modulerna introducerar en teknologi genom föreläsningar, litteratur, och övning tillsammans med verktyg för att tillåta gameplay-experiment. De två större modulerna innehåller var och en en gruppinlämning och en individuell inlämning. Grupparbeten ske normalt i grupper om 5-6 studenter. Den mindre introduktionsmodulen går igenom koncept och kreativitetsmetoder för användning i de andra modulerna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Den mindre introducerande modulen består av en individuell skriftlig inlämning. Var och en av de två större modulerna består av en gruppinlämning, en individuell skriftlig inlämning och en muntlig presentation i grupp.
Rapporten i den introducerande modulen samt de muntliga presentationerna är antingen godkända eller underkända. Grupprapporterna och de individuella rapporterna i de två större modulerna använder en betygsskala för rättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.