Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KTK112 - Kemi för ingenjörer  
Chemistry for engineers
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   19 Jan 2019 fm SB   26 Apr 2019 fm M   26 Aug 2019 em M  
0218 Övning 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Kemi- och bioteknik , Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Kasper Moth-Poulsen

Ersätter

KTK111   Kemi för ingenjörer


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen bygger på grundläggande kemikunskaper motsvarande gymnasienivå och syftar till att ge en djupare insikt inom exempelvis kemiska bindningar, organisk, oorganisk och fysikalisk kemi. De grundläggande koncepten kommer att presenteras i sammanhang med de olika utmaningar som dagens vetenskap och samhälle står inför. Dessa utmaningar är till exempel tillämpningar relaterade till ett hållbart samhälle och senaste framsteg inom kemi- och materialvetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Målet med kursen är att studenterna efter fullgjord kurs ska kunna:
- förstå kemiska bindningar och molekylär struktur (i synnerhet kunna rita molekylorbitaldiagram för enklare molekyler)
- förstå grundläggande koncept inom termodynamik och kunna beräkna bindningsentalpier, reaktionsentalpi och kemisk jämvikt, etc.
- förstå och redogöra för elektrokemiska reaktioner
- förklara huvudtyper av reaktionsmekanismer såsom SN1, SN2, E1 och E2
- beskriva uppbyggnaden av det periodiska systemet och atomens energiorbitaler
- förstå kemin bakom elektronegativitet samt tillämpa det i förståelsen för intra- och intermolekylär växelverkan
- förstå principen för organisk syntes och kunna designa enkla reaktionssteg
- redogöra för likheter och skillnader mellan olika intra- och intermolekylära interaktioner, såsom dipol-dipol, van der Waals, vätebindningar, etc.
-känna till hur enkla kemiska experiment kan utföras i laboratoriet

Innehåll

- struktur och egenskaper hos enstaka atomer
- struktur och egenskaper hos multiatomära molekyler
- flytande och fasta material
- kemisk kinetik
- termodynamik: energi, kemisk jämvikt, entropi och Gibbs energi
- gasers egenskaper
- elektrokemi
- kemins tillämpningar i materialvetenskap och kemins roll inom det moderna samhällets utmaningar
- viktiga grupper i periodiska systemet
- organisk kemi: molekylära egenskaper, design och syntes

Organisation

Undervisningen är en kombination av föreläsningar, räkneövningar och obligatoriska övnings moment.

Litteratur

Chemistry3, 3rd edition av författarna Burrows, Holman, Parsons, Pilling and Price. Oxford University Press, ISBN: 9780198733805 

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, betygsskala HT, där ovanstående färdigheter ska kunna visas.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.