Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK600 - Digitalisering och samhälle
Digitalisation and society
 
Kursplanen fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Erik Bohlin

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla en grundläggande förståelse för styrningsprinciper och ekonomiska mönster, samt analytiska förmågor för att begreppsliggöra och kritiskt värdera samspelet mellan digitalisering och samhälle.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Syftet är att stödja studenternas förståelse av digitaliseringens samband med samhällets utveckling. Kursen kommer behandla hur digitalisering samverkar med affärsutveckling samt med utveckling av samhällets institutioner, samt värdera den pågående utvecklingen.

Följande beskriver kursens övergripande lärandemål i mer detalj:

- Beskriva och analysera samspelet mellan digitalisering å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra
- Identifiera vilka faktorer som påverkar digitaliseringen
- Beskriva och analysera digitaliseringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp inom digitalisering, samt även kunna göra förutsägelser om framtida effekter av digitalisering, både på kort och lång sikt
- Redogöra för relevanta teoretiska begrepp och förklaringsmodeller för digitaliseringens samspel med samhällsutveckling
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av digitalisering, då, nu och i framtiden
- Uppmärksamma de etiska problem som digitalisering kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande och värderande text

Innehåll

Kursen kommer behandla fallstudier från flera olika branscher och sektorer, såsom tillverkning, energi, hälsa, transport, för att förklara den pågående fjärde industriella revolutionen, också benämnd Industry 4.0. Digitala innovationer i produkter och tjänster, processer och affärsmodeller har radikalt förändrat branschers funktionssätt. Nästa generationens branscher karakteriseras av oräkneliga uppkopplade och sammanlänkade apparater och ting, automatiserade processer, samt lagring, analys och användning av omfattande datamängder. Studenterna kommer att få ta del av verkliga erfarenheter av företag som har ändrat affärsmodeller och strategier för att realisera de möjligheter som digitaliseringen skapar. Kursen kommer även behandla roll för myndigheter och samhällets institutioner för att stödja digitaliseringens möjligheter, samt förebygga eller motverka hot. Ytterligare områden som kursen behandlar är den ökade komplexitet som samhällets digitalisering medför, och uppmärksamma etiska frågor inom integritet, säkerhet och uthållig utveckling.

 

Organisation

Kursen kommer behandla förelösningar, studiebesök, och seminarier, och vissa har obligatorisk närvaro.

Litteratur

Litteratur kommer delges i samband med att kursen öppnas. I kurslitteraturen ingår vetenskapliga uppsatser, bokkapitel och dokument av myndigheter, samt populärvetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på tre delar:

Projekt i grupp  - 40%

Hemtenta - 40%

Dugga - 20%

Varje del av examinationen betygssätts som underkänd, respektive betyg tre, fyra och fem, där slutbetyg är en sammanvägning av delbetygen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.