Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK345 - Ingenjörssmetodik  
Introduction to manufacturing technology
 
Kursplanen fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt, del A 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0209 Projekt, del B 6,0 hp Betygskala: UG   6,0 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Susanne Kullberg


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få inblick i och förståelse för ingenjörens yrkesroll, ingenjörens arbetsuppgifter inom det valda teknikområdet samt att introducera frågeställningar och arbetsmetoder som kännetecknar ingenjörsverksamhet. Kursen syftar också till att ge studenter en god inblick i Ekonomi och produktionsteknikprogrammets innehåll.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ge exempel på ingenjörens yrkesroll och betydelse i samhället
  • Ha orienterande kunskaper om effektiva produktionsprocesser
  • Kunna läsa och förstå tekniska ritningar
  • Ha orienterande kunskaper om industriell ekonomi och kalkylering
  • Redogöra för projektarbete som arbetsform samt kunna tillämpa teoretiska kunskaper liksom praktisk erfarenhet av projektarbete under fortsatta studier
  • Använda biblioteks interna och externa databaser för informationssökning
  • Sammanställa och presentera resultat från ett ingenjörsmässigt projektarbete såväl muntligt som skriftligt

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig där flera olika ämnesområden integreras, praktiskt och teoretiskt, med målet att studenter ska få orienterande kunskaper inom flera ämnen som är centrala i ingenjörens yrkesroll.

Kursen innehåller ämnesområden såsom produktionsteknik inklusive tillverkningsteknik och beredning, kalkylering, projektplanering, informationssökning och kommunikation. I kursen finns dessutom ett större moment av ritningsläsning.

Ämnesområdet produktionsteknik omfattar här en övergripande helhetsförståelse av produktionsprocessen inklusive ritningsläsning, tillverkningsteknik och beredning. Ekonomiavsnittet innehåller introduktion till industriell ekonomi och kalkylering. I projektplaneringsavsnittet får studenter både teoretiska kunskaper inom ämnesområdet som möjlighet att tillämpa dessa i kursens projektuppgift. Delmomentet informationssökning genomförs vid bibliotek där sökning görs i såväl interna som externa databaser. I delmomentet kommunikation tränas teknisk rapportering, både skriftligt (rapportdisposition, stilistisk utformning, språkriktighet och hantering av referenser) och muntlig presentation.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar/handledning av projektarbete och eget arbete.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriskt deltagande i vissa undervisningsmoment. Inlämningsuppgifter. Dugga. Projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering. Betygsskala underkänd/godkänd.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.