Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITS024 - Teknik för ett hållbart globalt samhälle  
Technology for a global sustainable society
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    
0217 Dugga 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0317 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0417 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Catharina Landström

Ersätter

ITS021   Teknik för ett hållbart globalt samhälle ITS022   Teknik för ett hållbart globalt samhälle ITS023   Teknik för ett hållbart globalt samhälle

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att både introducera grundläggande kunskaper inom området hållbar utveckling samt metoder och verktyg för uthålligare IT-utveckling och IT-användning.

Kursen syftar till att ge en förståelse för de komplexa sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassning av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv samt att erbjuda möjligheter att reflektera kring IT-ingenjörens möjligheter att på olika nivåer och områden medverka till ett hållbart samhälle.

En viktig utgångspunkt är att kursens olika moment skall ge kunskaper och möjligheter att träna på att bryta ner komplexa hållbarhetsfrågeställningar till hanterbara delproblem som ligger inom IT-ingenjörens påverkansområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för olika dimensioner av och perspektiv på begreppet hållbar utveckling.
- Redogöra för orsaker till ohållbar utveckling samt relevanta exempel på tillstånd och trender i natursystem och samhälleliga system. Exempel: befolkningstillväxt, välfärdsutveckling, resursanvändning, konsumtion, ekonomiska drivkrafter/hinder, inlåsningseffekter, emissioner m.m.
- Redogöra för yrkesområdets gränssnitt till natursystem och samhälleliga system.
- Använda metoder och verktyg för enklare analys av miljöeffekter härrörande från en produkts livscykel. Exempel: Beskrivning av resursanvändning, emissioner, miljöpåverkan och systemeffekter kopplade till ett specifikt tekniksystem.
- Använda problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp för att koppla IT-utveckling och IT-användning till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
- Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar såväl som sin medborgarroll i förhållande till hållbar utveckling.
- Reflektera över hur fakta skiljer sig från värderingar, identifiera etiska dilemman och kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt acceptera att avvägningar baseras på såväl fakta som värderingar och att olika värdegrunder kan ge olika utfall i frågor.

Innehåll

- Fördjupning i hållbar utveckling
- IT-ingenjörens roll i ett hållbart samhälle
- Att formulera utvecklingsprojekt utifrån hållbarhetsprinciper
- Historiska perspektiv på IT och hållbar utveckling
- Att genomföra en nulägesanalys
- Konkreta exempel på pågående IT- och hållbarhetsprojekt
- Livscykelanalyser
- Politiska styrmedel
- Ekonomisk tillväxt, frikoppling och rekyleffekt
- Metoder för urval och genomförande av IT- och hållbarhetsprojekt

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med två obligatoriska inlämningsuppgifter som genomförs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt. Kursens upplägg följer det naturliga stegets ABCD-modell för strategisk
hållbarhetsplanering och bygger på att studenterna ska kombinera bredare
inlärning om hållbar utveckling med formulerandet av ett konkret, IT-inriktat hållbarhetsprojekt i grupp. Den första delen innehåller en fördjupning i hållbar utveckling som också utgör underlag för formulerandet av en vision för projektarbetet. Denna del avslutas med en dugga. Den andra delen omfattar verktyg för nulägesanalys och avslutas med inlämning av den första inlämningsuppgiften. Den tredje och fjärde delen fokuserar på verktyg för att finna och prioritera lösningar på de hållbarhetsproblem som identifierats i de två första stegen. Kursen avslutas med inlämning av den andra gruppuppgiften, redovisning av hela projektet samt en hemtentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Dugga. Två inlämningsuppgifter i grupp som redovisas skriftligt och muntligt. Skriftlig tentamen.
Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.