Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV210 - Inledande diskret matematik  
Introduction to discrete mathematics
 
Kursplanen fastställd 2016-01-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   27 Okt 2018 em SB_MU   08 Jan 2019 fm SB_MU   30 Aug 2019 em SB_MU  

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Hegarty

Ersätter

TMV105   Matematik D


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • förstå grundläggande matematik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och studier i datavetenskap och informationsteknik i synnerhet,

 • förstå och kunna använda det matematiska språket,

 • föra enkla matematiska resonemang och bevis,

 • ha förmåga att presentera matematiska resonemang

 • ha övat sin kompetens i problemlösning

Innehåll

Kursen består av olika teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Samma kursmoment återkommer, i fördjupad framställning, i fler teman. De moment som ingår i kursen är: • Logik
 • Grundläggane matematiska begrepp: mängdlära, funktioner och relationer

 • Bevisteknik: direkta bevis, induktion och rekursion, motsägelsebevis

 • Heltalsaritmetik

 • Kombinatorik


 • Grafteori


Vissa grundläggande begrepp såsom mängder och funktioner introduceras i den introduktionskurs som föregår denna kurs, men de kommer att repeteras även i denna kurs.

Bevisteknik kommer inte att behandlas som ett separat inslag utan kommer snarare att genomsyra alla moment i kursen. Logikmomentet kommer att utvecklas och ges i samarbete med lärare från institutionen för datavetenskap.

Mer detaljerade listor av lärandemål för kursens olika delar kan man hitta på den aktuella kurshemsidan:


Organisation

 Kursverksamheten består av:

 • Föreläsningar där den matematiska teorin först presenteras.

 • Lektioner där uppgifter, främst med inte endast från kursboken, löses dels av läraren vid tavlan och dels av studenterna själva enskilt och/eller i grupp (självstudier).
 • Hemuppgifter som lösas i grupp och som presenteras muntligt framför klassen för bonuspoäng (kryssuppgifter)
 • Maple-TA uppgifter (kanske, ej bestämt ännu för HT-2016)
 • SI-verksamhet (läraren står utanför detta)


Litteratur

Johan Jonasson och Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, Studentlitteratur, Lund, 2004.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Bonuspoäng från kryssuppgifterna (och möjligen Maple-TA) ränkas in.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.