Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY080 - Transformer, signaler och system  
Transforms, signals and systems
 
Kursplanen fastställd 2016-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   01 Nov 2018 fm H   08 Jan 2019 em SB_MU   28 Aug 2019 em M  

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Ants Silberberg

Ersätter

TMA780   Matematik D2


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, komplexa tal samt komplexa exponentialfunktioner. Elektriska nät.

Syfte

Kursen ska ge en grundläggande kunskap om linjära system och hur dessa kan användas för att beskriva effekter i fysikaliska system. Olika matematiska verktyg för att beräkna relationen mellan insignal och utsignal hos ett linjärt system lärs ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • identifiera och ge exempel på olika signaltyper som periodiska signaler, absolut summer/integrer-bara signaler, energisignaler och bandbegränsade signaler.
 • identifiera viktiga systemegenskaper som linjäritet, skift-invarians, kausalitet och BIBO.stabilitet, i olika exempel.
 • välja lämpliga transformer (Fourierserier, kontinuerlig och diskret tid Fouriertransform, Laplacetransform, diskret Fouriertransform och z-transform) för ett givet problem.
 • beräkna transformen för, i kursen, vanligt förekommande signaler.
 • tillämpa transformmetoder för att lösa LTI-ekvationen y = h * x, både i kontinuerlig och diskret tid, när två av faktorerna är kända.
 • identifiera Nyquist-frekvensen för en bandbegränsad signal.
 • använda samplingsteoremet för att rekonstruera bandbegränsade signaler från samplade värden.
 • tolka DFT grafer  (Diskret Tid Fouriertransform) av samplade signaler.

Innehåll

Kursen behandlar:
 • Kontinuerliga och diskreta signaler. Signalmodeller.
 • LTI-system och deras egenskaper. Faltning.
 • Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt deras egenskaper.
 • Parsevals formel.
 • Sampling samt rekonstruktion av samplade signaler.
 • Diskret Fouriertransform (DFT) - numerisk beräkning av Fourierrepresentationer.
 • Laplacetransform och z-transform.
 • Impuls- och stegsvar.
 • Systembeskrivningarna: Överföringsfunktion och Frekvenssvar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och en laboration.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Skriftlig tentamen
 • Laboration


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.