Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFY621 - Fysik för ingenjörer  
Physics for engineers
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Okt 2018 fm H   09 Jan 2019 fm SB   20 Aug 2019 em SB_MU  

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bo Hellsing

Ersätter

FFY620   Fysik IT


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematikkurser i IT1-2.

Syfte

En civilingenjör skall ha en gedigen analytisk förmåga baserad på en matematisk och naturvetenskaplig grund, samt ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt angreppssätt på nya problem. För detta krävs bland annat goda grundkunskaper inom klassisk och modern fysik samt träning i att lösa problem och bygga teoretiska modeller. Detta är också väsentligt för att man på ett effektivt sätt skall kunna samverka med olika specialister. Kursen "Fysik för ingenjörer" syftar i sin helhet till att bygga upp en sådan kompetens av kunskaper och färdigheter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för principer och lagar för materiens egenskaper och uppträdande samt vad som bestämmer hur och varför kroppar rör sig
- formulera matematiska modeller utgående från verkliga tekniska eller fysikaliska frågeställningar
- redogöra för ett antal grundbegrepp som är centrala i all fysik och teknik, främst energibegreppet
- göra enklare beräkningar i grundläggande kvantfysik och kunna förstå uppbyggnaden av atomer och fasta ämnen, vågpartikel-dualism m.m
- beskriva och exemplifiera kvantfysikens betydelse för moderna tekniska tillämpningar.

Innehåll

Kursen inleds med mekanik och vågrörelselära. Med hjälp av begrepp som kraft, energi och rörelsemängd beskrivs och förklaras rörelse hos föremål i vår omgivning. Därefter introduceras de tänkesätt och de begrepp som krävs för att förstå den mikroskopiska världen. För att förstå den mikroskopiska världen behöver man veta hur atomer, moleyler och fasta ämnen är uppbyggda. När detta är behandlat går vi över mot rörelse i mikrovärlden och hur partiklar och vågor transporteras. Kunskapen om händelseförloppen på atomär nivå är av avgörande betydelse för utvecklingen av den moderna mikro- och nanotekniken. På kursen tar vi upp en rad tillämpningar, exempelvis blir det laborativt arbete med elektronmikroskop.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar samt tutorials. De senare är tillfällen för inlämning av lösningar på inlämningsuppgifter, studentpresentationer av lösningar av dessa  och diskussion i halvklass. Denna aktivitet är frivillig men kan ge bonuspoäng att addera till resultatet på den skriftliga tentan.

Litteratur

University physics av Young & Freedman.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.