Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM015 - Teknikevolution och miljö
Technical change and the environment
 
Kursplanen fastställd 2016-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Björn Sandén

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap och/eller miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till att sätta teknikutvecklingen i ett sammanhang. Den syftar till att göra studenten medveten om det ömsesidiga beroendet mellan teknisk förändring, samhällsutveckling, och naturens resurser, för att kunna delta i diskussionen om hur teknisk förändring kan hjälpa eller hindra vår förmåga att hantera miljöproblem och resursbegränsningar under kommande decennier. Kursen ger kunskap om vår historia och aktuella trender och introducerar studenten i hur olika teoretiska ramverk kan användas för att analysera förändring.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

...förklara teknikens roll i mänsklighetens historia på ett övergripande plan,
...beskriva konsekvenserna av teknisk förändring för hållbar utveckling
...beskriva och förklara drivkrafter och hinder inom industri och samhälle för att införa ny teknik och politikens roll i denna process
...beskriva några grundläggande teorier och modeller för teknisk förändring och demonstrera en korrekt användning av begrepp från litteraturen,
...kritiskt granska miljöpolitik och teknikvärderingar,
...kombinera kunskaper om historiska mönster, teoretiska modeller och fysiska begränsningar med en smula fantasi för att formulera trovärdiga scenarier för förändring mot hållbarhet eller dess motsats.

Innehåll

Den första delen av kursen sätter det nuvarande industrisamhället in i ett historiskt sammanhang. En 10 000 år lång historia av förhållandet mellan teknik, samhälle och natur diskuteras och utvecklingen efter den industriella revolutionen studeras mer i detalj. I den andra delen studeras olika teoretiska ramverk som utvecklats för att beskriva och förklara hur teknisk förändring går till och hur utvecklingen kan påverkas. I kursens avslutande del diskuteras hur den historiska och teoretiska förståelsen av samspelet mellan teknik och samhällsförändring kan användas i framtidsstudier och i bedömning av risker och nytta med nya teknologier, samt för att förstå hur företagsstrategier och politiska styrmedel kan hantera stora samhällsutmaningar, som klimatfrågan.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, egen inläsning av litteratur, diskussionsseminarier och ett antal inlämningar under kursens gång. Ett par av seminarierna är obligatoriska. Kursen avslutas med en hemtenta.

Litteratur

Grübler, Arnulf, Technology and global change, Cambridge University Press
Ponting, Clive, A new green history of the world, Penguin Books
Artikelsamling

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras huvudsakligen genom en hemtenta med uppföljande muntlig kontroll. En fjärdedel av den betygsgrundande poängen erhålls i tre duggor och i en valfri inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande på ett par obligatoriska seminarier, samt inlämning av en obligatorisk räkneuppgift. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.