Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT175 - Fördjupning i elektroniksystem
Advanced topics in electronic system design
 
Kursplanen fastställd 2018-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp 4,0 hp    

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Per Larsson-Edefors


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska vara inskriven på masterprogrammet MPEES och ska ha klarat samtliga moment i följande kurser: Introduction to electronic system design, Introduction to integrated circuit design, and Methods for electronic system design and verification.

Till skillnad från vanliga masterkurser har denna kurs sitt fokus på individuell, avancerad utbildning. Därför finns det en gräns för hur många studenter som kan accepteras till denna kurs.

Syfte

Ett syfte med denna kurs är att ge studenten en möjlighet att gräva djupare i ett valt ämne inom konstruktion av avancerade elektroniksystem; allt ifrån kretsdesign till inbyggd mjukvara. Ett annat syfte är att ge studenten en chans att lära sig en grundläggande forskningsmetodik, vilket är en färdighet som kan vara till nytta redan under det kommande examensarbetet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. beskriva forskningsfronten inom ett utvalt område inom elektroniksystemkonstruktion
2. beskriva de huvudsakliga momenten för forskningsarbete; planering, genomförande, omprioritering och dokumentation/spridning
3. på ett oberoende sätt driva en forskningsförstudie i form av en litteraturstudie eller en forskningsuppgift av begränsad omfattning

Innehåll

Det finns tre olika format för studierna i denna kurs:

F1. Individuellt arbete på en relevant forskningsuppgift
F2. Individuellt arbete på en relevant litteraturstudie
F3. Medverkan i doktorandkurs inom ett relevant område

Organisation

Kursens organisation beror på det valda formatet (se Innehåll). För student som följer en doktorandkurs (F3) krävs inget deltagande i aktiviteterna nedan. För student som har för avsikt att göra en forskningsuppgift (F1) eller en litteraturstudie (F2) gäller följande information:

Kursen sträcker sig över LP1 och LP2, under vilka studenten arbetar på ett självständigt sätt.

Före kursens start ska studenten identifiera 1) kursens ämne och 2) en handledare vid Chalmers. Handledaren förväntas ge vägledning under hela kursen; detta handlar åtminstone om att godkänna arbetsplanen och att läsa/kommentera/betygsätta slutrapporten.

I början av LP1 ska varje student som tar kursen i LP1 sända examinatorn en arbetsplan som definierar omfattning och mål. På samma sätt, i början av LP2 ska varje student som tar kursen i LP2 sända examinatorn en arbetsplan som definierar omfattning och mål.

I slutet av LP2 (eller början av LP3) presenterar studenterna sina arbeten.

Litteratur

Forskningsartiklar. Manualer. Datablad.

Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömning av muntlig presentation och skriftlig rapport (eller forskningsartikel) i slutet av LP2 (eller början av LP3).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.