Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK350 - Intellektuell egendom och innovationsstrategier  
Intellectual property and innovation strategies
 
Kursplanen fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D
Minsta antal deltagare: 25

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Laboration 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0209 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   22 Mar 2019 fm M   12 Jun 2019 fm M   30 Aug 2019 em M  

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Ulf Petrusson

Ersätter

CIK021   Intellectual property strategies CIK022   Intellectual property and innovation strategies


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att få tillträde till denna kurs, måste de sökande vara behöriga till att läsa valbara kurser på Chalmers i deras fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse för den fundamentala roll intellektuella tillgångar och egendom innehar för verksamhetsutveckling inom kunskapsekonomin. Kursen fokuserar särskilt på strategisk hantering av tekniska innovationer genom att använda patent och andra kontrollmekanismer som huvudsakliga verktyg för att skapa konkurrenskraftiga bolag i en uppstarts- och företagskontext.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Visa förmåga att definiera och tolka koncepten intellektuell tillgång och intellektuell egendom i relation till innovations- och affärsstrategier med fokus på juridiskt, organisatoriskt och tekniskt perspektiv, inklusive etiska överväganden och hållbar utveckling.
2.    Visa kunskap för den relevans och omfattning vissa mekanismer har för att kontrollera intellektuella tillgångar och egendom, t.ex. patent, varumärkesskydd, upphovsrätt, mönsterrätt och sekretess.
3.    Använda och tillämpa immaterialrättsliga koncept vid affärskonstruktion för att formulera och framgångsrikt kommunicera immaterialrättsbaserade strategier innefattande val och användande av lämpliga former av immaterialrättsligt skydd gällande; hur och när man ansöker om skydd, hävda det egna skyddet samt utvärdera skyddet som andra har (och agera därefter), utvärdera och upprätta licenseringsstrategier och andra värdeskapandemekanismer för att realisera värdet från intellektuella tillgångar och egendomar.
4.    Visa förmåga att funktionellt och kreativt tillämpa sin kunskap om legala konstruktioner i kombination med sin förståelse för kunskapsbaserad affärsutveckling och därigenom utföra analyser baserade på information från intellektuella tillgångar och egendom vilka i sin samlade form ligger till grund som beslutsunderlag för vidare strategiska innovations- och affärsbeslut.

Innehåll

Kursen fokuserar på att leverera en grundläggande förståelse för den roll som intellektuella tillgångar och egendom spelar inom innovation och affärsstrategi. Särskild fokus läggs på teknikbaserad innovation och användning av patent och andra immateriella rättigheter för att stödja teknikbaserade verksamheter. Grundläggande immaterialrättsliga koncept och strategier presenteras på lektioner och klassövningar. Ett grupparbete löper under hela kursen där studenter upplever den strategiska betydelse och den inneboende komplexitet som intellektuella tillgångar och egendom erbjuder som byggstenar i affärs- och värdeskapande.

Organisation

Kursen består av lektioner, övningar samt ett case projekt. Närvaro vid övningar är obligatoriskt.

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsätts på deras prestationer från ett case projekt som är en gruppövning. Studenterna betygsätts också individuellt i form av en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i övningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.