Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK390 - Ingenjören och samhället  
The engineer in society
 
Kursplanen fastställd 2016-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0211 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Daniel Svensson

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda teknologerna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle samt fördjupa teknologernas förståelse kring ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv. Kursen syftar även till att öka förståelsen hos de blivande ingenjörerna för teknikens konsekvenser - såväl önskade som oönskade - samt att utifrån begrepp som makt, inflytande och ansvar belysa teknikens och ingenjörens ställning i samhället.
En viktig utgångspunkt i kursen är ingenjörsyrkets, teknikens och den industriella produktionens föränderlighet och utveckling i samspel med det omgivande samhället.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens utveckling och roll i ett historiskt perspektiv.
Redogöra för den industriella produktionens tillblivelse och utveckling.
Redogöra för och reflektera över den moderna industriella produktionens förutsättningar och effekter.
Redogöra för och reflektera över förhållandet mellan teknik och vetenskap.
Reflektera över etiska dilemman i samband med teknik- och produktionsutveckling.
Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar såväl som sin medborgarroll i förhållande till en hållbar teknisk och samhällelig utveckling.
Ha viss kännedom om andra, företrädesvis samhällsvetenskapliga, vetenskapliga discipliner och förhållningssätt samt viss förmåga att tillämpa dessa i syfte att förstå teknikens och ingenjörens roll i samhället.
Kunna använda ett kritiskt och kreativt tänkande i grupp i syfte att identifiera möjliga förändringar på mikro-, meso- eller makronivå för att åstadkomma en hållbar teknik- och samhällsutveckling.
Reflektera över hur fakta skiljer sig från värderingar, identifiera etiska dilemman och att kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt acceptera att avvägningar baseras på såväl fakta som värderingar och att olika värdegrunder kan ge olika utfall.

Innehåll

Kursens första del behandlar ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens framväxt och utveckling i historisk belysning. Kursens andra del handlar om den industriella produktionens tillblivelse och utveckling utifrån ett teknikhistoriskt perspektiv. Kursens tredje och avslutande del handlar om den moderna industriella produktionen - dess förutsättningar och effekter.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med ett antal obligatoriska övningsuppgifter samt seminarier.

Undervisningen består av föreläsningar och övningar ca. 45 timmar, projektarbete ca. 60 timmar samt enskilt arbete ca.100 timmar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:
Godkänt på skriftlig hemtentamen.
Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av lektioner och handledningar, alternativt godkänd extra hemtentamensfråga för de studenter som inte når upp till 80 % närvaro.
Betygsskala: 5, 4, 3, underkänt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.