Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT116 - Konstruktion av mixed-signal-system
Mixed-signal system design
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Enstaka platser kvar
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 42

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Lars Svensson

Ersätter

DAT115   Data conversion techniques


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

DAT091/DAT092/DAT093  Introduktion till elektroniksystemkonstruktion eller SSY130 Tillämpad signalbehandling.

Syfte

Kursen avser att ge studenten insikt i hur analoga och mixed-signal-delsystem (speciellt A/D- och D/A-omvandlare samt dessas kringelektronik) specificeras och implementeras, samt hur dessa delsystem påverkar prestanda för de system i vilka de ingår.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs kommer studenten att kunna bedöma systemnivå-kraven på ett mixed-signal-system och föreslå en systemlösning, med hänsyn till fundamentala begränsningar såväl som kostnadsbegränsningar, och verifiera lösningen genom simulering.  Speciellt kommer studenten att kunna:

- Välja tillräcklig sampeltakt och upplösning utifrån prestandakraven

- Uppskatta inflytandet av omvandlares icke-idealiteter på omvandlarens och systemets prestanda

- Identifiera kraven på analoga kringkomponenter utifrån specifikationer på omvandlaren. 

- Utifrån teknologi- och komponentdata härleda realistiska skattningar av kostnader och prestanda för mixed-signal-system, med hjälp av exempel och beräkningar. 

- Modellera och simulera ett mixed-signal-system med lämpliga verktyg för att verifiera antaganden och beräkningar. 

Innehåll

Kursen avser att ge förståelse för hur mixed-signal-subsystem, inklusive A/D- och D/A-omvandlare, specificeras och implementeras samt för hur de påverkar systemprestanda. Kursen tar upp sampling och kvantisering; omvandlarspecifikationer; några vanliga omvandlararkitekturer; analoga interfacekomponenter såsom linjära filter; hur omvandlares icke-idealiteter inverkar på systemprestanda; samt gränser för implementationskostnad med givna parametrar. 

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar och laborationer, med stödjande övningstillfällen. Föreläsningarna presenterar material från textbok och forskningsartiklar.  Laborationerna omfattar mjukvarusimuleringar av analoga och analog/digitala system. 

Litteratur

Huvudtexten är Maloberti: "Data Converters", Springer 2008; denna bok finns tillgänglig som E-bok via Chalmers' bibliotek.  Kompletterande forksningsartiklar och annat material gärs tillgängliga via hemsidan. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Labserie med rapportinlämning, muntlig examen samt frivillig skriftlig tentamen.  Slutligt betyg vägs samman från dessa.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.