Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC121 - Mikrovågsteknik  
Microwave engineering
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0211 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   14 Jan 2019 fm SB   24 Apr 2019 em M   28 Aug 2019 em M  

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jan Stake

Ersätter

MCC120   Foundations for microwave engineering RRY020   Radio and microwave engineering


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i kretsteori, analog elektronik, flervariabelanalys, Fourieranalys, komplexa variabler och funktioner, transmissionsledare, elektromagnetisk fältteori.

Rekommenderade kurser: Elektromagnetiska vågor och komponenter (RRY036); Högfrekvensteknik (EEM021); Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem (SSY085).

Syfte

Syftet med kursen är att ge grunderna för mikrovågsteori och teknik. Deltagarna kommer att lära sig att analysera komponenter, kretsar och strukturer som interagerar med elektromagnetiska fält och med geometriska dimensioner jämförbara med en våglängd, eller när effekter av vågutbredning måste beaktas. Målet är att studenterna ska konstruera en grundläggande passiv mikrovågskrets med hjälp av moderna CAD-verktyg, och experimentellt verifiera konstruktionen med en modern vektoriell nätverksanalysator för mikrovågsfrekvenser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera vågutbredning (TE, TM, TEM) i diverse vågledare (koaxialledning, mikrostripledning, stripline, kopplade ledare, rektangulära och cirkulära vågledare)
  • Tillämpa N-port representation för att analysera mikrovågskretsar
  • Tillämpa Smith-diagram för analys och syntes av mikrovågskretsar
  • Konstruera och utvärdera olika matchningstopologier
  • Konstruera, analysera och karakterisera riktkopplare och effektdelare
  • Konstruera och analysera dämpare, fasvridare och resonatorer
  • Förklara grundläggande egenskaper hos ferritkomponenter (cirkulationer och isolatorer)

Innehåll

Kursen behandlar analys och konstruktionsmetoder av passiva mikrovågskretsar. Innehåll: fältanalys av vågor längs planara ledningar och rektangulära/circkulära vågledare, Spridningsmatris [S], N-port representation, Foster's reaktansteorem, excitation av vågledare, Smith-diagram, impedansanpassning, impedanstransformatorer (Chebyshev, kvartvåg, Binomial), teori för små reflektioner, kopplade ledare, jämna/udda-modanalys, riktkopplare, effektdelare, dämpare, fasskiftare, ferritkomponenter, resonatorer och mikrovågsmätteknik.

Kursen innehåller tre labbmoment (1.5 hkp):
  1. Konstruktion av en typisk mikrovågskomponent (branch line coupler)
  2. Karakterisering och mätning med nätverksanalysator (VNA)
  3. Datorlaboration (3D elektromagnetisk simulering av utbredning i vågledare)

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, räkneövningar, hemuppgifter oct laborationer:
-Föreläsningar 28
-Räkneövningar 28h
-Laborationer 12h
-Hemuppgifter
Vi brukar genomföra ett studiebesök till ett företag inom mikrovågsbranschen.

Litteratur

Microwave Engineering by David M. Pozar, 4th edition, 2011.
ISBN13: 9780470631553.
Vetenskapliga artiklar
Kompletterande litteratur: Robert E. Collin: Foundations for microwave engineering: 2nd ed, McGraw-Hill, Inc., 1992/2001.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig tentamen (öppen bok) och godkända laborationer (tre moment). Frivilliga inlämningsuppgifter kan ge bonuspoäng på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.