Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF050 - Medicinska material  
Materials in medicine
 
Kursplanen fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: gul@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   19 Jan 2019 fm SB_MU   24 Apr 2019 fm M   26 Aug 2019 em M  

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAPP TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Caroline Adiels


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser på universitetsnivå inom fysik eller mekanik och kemi, eller materialvetenskap.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenten till de viktigaste kategorierna av material som används som biomaterial, med tonvikt på deras struktur och egenskaper, och att ge en introduktion till specifika material som vanligen används i medicinska implantat, samt tillämpningar för läkemedelstillförsel och vävnadregenerering (”tissue engineering”). Ett annat syfte är att de studerande skall känna till de särskilda hanterings-, prestanda- och nedbrytningskriterier som krävs för medicinska material..

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå de grundläggande sambanden mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera och komposit- materialsystem.


Förstå sambanden mellan struktur och egenskaper för biologiska material, inklusive kroppens stora vävnader.


Känna till metoder för karakterisering som vanligen används för att analysera biomaterial.


Namnge och beskriva några specifika material i varje huvudkategori av material som används inom medicin, såsom metaller, keramer, polymerer, nedbrytbara polymerer, biopolymerer.


Ha en förståelse för kraven på material som används inom flera applikationsområden i kroppen, såsom ersättningsmaterial för mjuka och hårda vävnader, blodkontaktenheter samt transplantationer och "tissue engineered" produkter.


Beskriva några fördelar och nackdelar med de viktigaste steriliseringsmetoderna som används i den medicintekniska branschen.


Beskriva de viktigaste skademekanismerna kring material i kroppen.


Innehåll

Kursen bygger på principen om att förstå de specifika egenskaperna hos de olika materialtyper som används som biomaterial, och hur denna förståelse kan användas för val av eller för att designa material för olika medicinska implantatapplikationer. Kursen ger en nödvändig bakgrund för studerande i bioteknik, medicinsk teknik eller biomedicin som kommer att fortsätta med studier eller arbete inom biomaterial och till en viss del "tissue engineering".

Kursen behandlar de viktigaste klasserna av material som används inom medicin, såsom metaller, keramer, polymerer och kompositer. Tonvikten ligger på struktur, sammansättning, mekaniska egenskaper, analysmetoder, yt- kontra bulkegenskaper samt nedbrytningsmekanismer för varje materialgrupp. Även steriliseringsmetoder behandlas, liksom industriella och regulatoriska standarder som krävs för implantatmaterial. Dessa aspekter av biomaterial betonas ytterligare i ett besök vid ett medicintekniskt företag.

Journal clubs tar upp aktuella materialfrågor inom det medicinska implantatfältet. Varje artikel läses, sammanfattas och kritiseras under handledda sessioner. Tonvikten ligger på de material som används, bearbetningsmetoder, karakterisering och prestanda. I grupparbeten kommer varje grupp av studenter att dyka djupare in i en av artiklarna från Journal Club, och undersöka kliniska behov, vävnadsfysiologi, alternativa strategier, implantat och andra material som används eller utvecklas för tillämpningen och prestandakraven. Dessa applikationsområden och alternativa metoder kommer att presenteras muntligt av studenterna under en särskild session i slutet av kursen.Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, Journal Club sessioner, grupprojekt, och ett besök till ett medicintekniskt företag.

Litteratur

Kursens textbok: Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine (Ed. Ratner B, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons JE), Academic Press, 3rd Edition, 2013 - ebook Chalmers library.

Diverse utskick i form av föreläsningsanteckningar och vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursbetyg bygger på summan av betygen från Journal Club sessioner, grupparbete, enskilda betyg från grupparbetet, och skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.