Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IOE011 - Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi  
Economic analysis 3: Innovation economics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Okt 2018 fm SB_MU   08 Jan 2019 em SB   23 Aug 2019 em M  

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Marcus Holgersson

Ersätter

IOE010   Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomisk analys


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomisk analys 1 & 2

Syfte

Det övergripande syftet med denna kurs är att förmedla perspektiv, koncept, modeller och metoder som ger en teoribaserad plattform för innovationsekonomisk analys och för innovation management.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. Förklara och relatera ekonomisk dynamik samt orsaker och konsekvenser av innovationer och ny teknik. 
2. Använda statisk mikroekonomi, samt företagsekonomi. 
3. Beskriva och använda ett framework samt verktyg (både kvalitativa och kvantitativa) för ekonomisk analys av innovationer och ny affärsutveckling. 
4. Beskriva och förklara innovationer, affärsmodeller, affärsutveckling och finansiering, och relationerna mellan dem.
5. Identifiera, beskriva och förklara miljöfrågor, särskilt från ett innovationsekonomiskt perspektiv. 
6. Använda grundläggande affärsjuridik och relatera det till teknik och IP-affärer.
7. Använda och kritisera information i tidningar, facktidskrifter, och andra medier. 
8. Använda fackspråk relaterat till innovationsekonomi.

Innehåll

Detta är en kurs i en ganska ny och allt viktigare gren av industriell ekonomi. Kursen har uppstått ur ett behov av att ge studenter inom teknik och ekonomi begrepp och verktyg för att analysera innovationer. Innovationer av alla slag, inte bara tekniska innovationer, är den viktigaste källan till industriell konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och välfärd, och förmodligen alltmer så i dagens kunskaps- och teknikbaserade ekonomi.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar och övningar, samt gästföreläsningar. Kursen är utformad för att dra nytta av den studenternas kunskaper i matematik och kvantitativa analysmetoder.

Föreläsningarna kommer vanligen omfatta interaktiva sessioner under vilka studenterna lär sig genom och om interaktion, argumentation och kommunikation. Förutom föreläsningar används räkneövningar, gruppövningar och spel för att träna studenternas förmåga att tillämpa de teorier och modeller som presenteras på föreläsningarna.

Skriftspråket i kursen är engelska, även om examens svar kan ges på svenska. Det talade språket i kursen är en blandning av svenska och engelska.

Litteratur

Granstrand, O. (2016) Industrial Innovation Economics and Intellectual Property (6th edition). Gothenburg: Svenska Kulturkompaniet. Se kurs-pm för aktuell och ytterligare information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen består av en skriftlig sluttenta samt en skriftlig dugga. Alla andra obligatoriska moment måste också vara godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.