Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IKA096 - Informationssystem  
Management information systems
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   20 Mar 2019 fm SB_MU_DATA   11 Jun 2019 fm SB_MU_DATA   28 Aug 2019 em SB_MU  
0206 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Robin Teigland

  Gå till kurshemsida

Ersätter

IKA095   Informationssystem


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursens syfte är att ge en förståelse för hur företag och organisationer använder sig av informationssystem för att stödja beslutsfattande i olika funktioner och för att kommunicera information internt och extern. Teknologen skall ges en förståelse för hur digital teknik nyttjas i olika system samt hur den inkorporeras i såväl produkter och tjänster genom förändrade affärsmodeller och digital innovation

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:

1. Förstå och redogöra för grundläggande begrepp såsom digital innovation och digitalisering
2. Förstå plattformar ur ett arkitekturellt och marknadsmässigt perspektiv


Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Tillgodogöra sig grundläggande information kring en teknik eller teknisk lösning samt presentera och argumentera för ett s.k. business case kring densamma.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Utvärdera och beskriva hur den digitala teknikens egenskaper kan påverka förändringsprocesser samt beslutfattande i organisationer
5. Kritiskt värdera och diskutera digital teknik och tekniska system i förhållande till organisatoriska egenskaper och affärsmodeller

Innehåll

I en värld som karakteriseras av komplexitet och mångfald av stora datamängder, tvetydig information och projekt som samlar olika kunskapsområden är det viktigt att förstå de möjligheter och utmaningar informationsteknologi (IT) för med sig. En grundläggande förståelse kring IT är nödvändig för att välja och anpassa informationssystem efter den verksamhet, bransch och miljö där organisationen verkar.

Kursen skall ge kunskap om hur informationssystem utformas, införs och underhålls i olika organisationer med särskilt fokus på sambandet mellan organisationsstruktur och informationssystem. Vidare skall kursen ge kunskap om hur digital innovation förändrar konkurrensmässiga förutsättningar för företag och organisationer.

Kursen är organiserad efter ett antal centrala teman till vilka det är kopplade en föreläsning samt ett seminarium:
¿Digital innovation och digitalisering
¿Plattformsstrategi och digitala plattformar
¿Ekonomistyrning och big data
¿Organisatorisk förändring och digital disruption
¿Digitalt ledarskap
Inom kursen ges även möjlighet att arbeta praktiskt med affärssystem och andra verktyg.

Organisation

Kursen kommer att ges i form av föreläsningar och gästföreläsningar. Dessa kan innehålla praktiska exempel och demonstrationer.

Litteratur

Anges vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektredovisningar och skriftlig sluttentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.