Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP091 - Ergonomi för produktutvecklare
Human factors and ergonomics for engineers
 
Kursplanen fastställd 2016-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Lars-Ola Bligård

Ersätter

MPP090   Vehicle ergonomics


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om och förståelse för området ergonomi och human factors, inklusive metoder och verktyg för användarcentrerad utveckling, som kan användas inom olika områden såsom produktutveckling, fordonsdesign, produktionssystem och arbetsplatsutformning. De teoretiska delarna omfattar fysisk ergonomi (anatomi, antropometri, biomekanik), kognitiv ergonomi (mental prestation) och arbetsmiljöfaktorer (belysning, buller, vibrationer, klimat).

Målet med kursen är att ge en förståelse för hur mänskliga förmågor och begränsningar påverkar i interaktionen med artefakter och arbetsplatser, samt få insikt och träning i metoder som är användbara för datainsamling, utvärdering och utformning av människa-maskinsystem. Vidare mål är att studenterna ska kunna praktiskt tillämpa dessa kunskaper i eget valt projekt utifrån intresse och inriktning på masterprogram.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och förklara grundläggande ergonomisk teori (kognitiv och fysisk, samt fysikaliska faktorer)
- Välj, använda och tolka grundläggande ergonomisk teori i relation till artefakter
- Utvärdera och kritisera grundläggande ergonomisk teori i relation till artefakter
- Välj, använda och tolka grundläggande ergonomiska metoder i relation till artefakter
- Utvärdera och kritisera grundläggande ergonomiska metoder i relation till artefakter
- Planera och genomföra en ergonomisk studie på ett verkligt fall
- Demonstrera och redovisa resultatet från en ergonomisk studie
- Illustrera, förklara och utforma människa-maskinsystem gällande ergonomi
- Formulera krav och utforma konstruktioner baserade på ergonomisk teori och metoder
- Relatera och reflektera om ergonomi inom utvecklingsprocessen

Innehåll

- Kognitiv ergonomi: så som sinnesintryck, uppmärksamhet, perception, minnesfunktioner, beslutsfattande, stress, mental arbetsbelastning och mänskliga fel.
- Fysisk ergonomi: så som anatomi, antropometri, biomekanik, fysiska belastningar, biologisk variation och komfort
- Fysiska faktorer: så som syn och belysning, hörsel och ljud, vibrationer och klimat
- Ergonomiska metoder: så som användarbeskrivning, uppgiftsanalys, interaktionsanalys, analys fysisk belastning
- Människa-maskinsystem: så som systemteori, användargränssnitt, kontrollrum, automation, risk och säkerhet
- Human Factors Engineering: så som designmetoder, kravhantering, utvecklingsprocessen

Organisation

Kursen är uppdelad i två delar, dels allmän teori och dels tillämpat projekt . Alla studenter läser den allmänna teorin och det tillämpade projekt görs sedan i små grupper av studenter med samma intresseområde . Inledningsvis kommer föreläsningar att ges inom området ergonomi och human factors. Föreläsningarna introducerar grundläggande teoretiska kunskaper och metoder från området. Denna del ger studenterna förkunskaper att läsa avancerade kurser i ergonomi .

I det tillämpade projektet analyseras ett existerande människa - maskinsystem och omdesignas enligt mänskans förmågor och begränsningar. Projektet kan fokusera på produktdesign , fordon / bildesign , produktionssystem eller andra typer av arbetsplatser.

Litteratur

Eböcker vi Chalmers bibliotek

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella duggor
Projektarbetet med muntlig och skriftlig rapportering
Individuell hemtenta


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.