Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE055 - Matematisk statistik och diskret matematik  
Mathematical statistics and discrete mathematics
 
Kursplanen fastställd 2015-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   30 Okt 2018 fm H   07 Jan 2019 em SB_MU   28 Aug 2019 em SB  
0205 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Petter Mostad


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom diskret matematik, linjär algebra och analys.

Syfte

Kursen avser att ge
 • förståelse av grundläggande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och studier i datateknik i synnerhet.
 • färdighet i att förstå och använda det matematiska språket.
 • förmåga att kommunicera matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • identifiera problem inom tekniska studier och särskilt studier i informationsteknologi, som är lämpliga att behandla med fundamentala begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik.
 • beskriva och analysera sådana problem med begrepp och metoder i statistik och diskret matematik.
 • tillämpa grundläggande statistiska metoder som punkt- och intervallskattning, hypotesprövning och linjär regresion i problemlösning.

Innehåll

Kursen består av olika teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Samma kursmoment återkommer, i fördjupad framställning, i flera teman. De moment som ingår i kursen är:
 • Sannolikhetslära och Markovkedjor -- stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen.
 • Statistik -- skattningar, konfidensintervall, test.
 • Kombinatorik -- kombinationer, permutationer, genererande funktioner.
I sannolikhetsläran läggs tonvikten på diskreta modeller.

Organisation

Kursverksamheten består av:

 • Föreläsningar som belyser och förklarar den matematiska teorin.
 • Lektioner där uppgifter med anknytning till teorin löses enskilt och i grupp.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.