Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY100 - Satellitkommunikation  
Satellite communications
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Muntlig tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Rüdiger Haas


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande fysik.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en grundlig förståelse för de grundläggande principerna vid konstruktion av globala satellitsystem för kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* beskriva satellitkommunikationens fundamentala principer
* diskutera lämpliga satellitbanor för olika typer av kommunikation
* diskutera olika antenntyper som är användbara i satellitkommunikation
* beskriva radiosignalernas utbredning och olika typer av störningar
* beskriva signal-brus förhållandet i satellitkommunikationen
* beräkna fullständiga länkbudget
* designa fullständiga satellitkommunikationssystems

Innehåll

Kursen ger en övergripande introduktion på satellitkommunikation. Satellitkommunikationen presenteras som ett alternativ och komplement till andra kommunikationssytem, t.ex. radiolänkar och optiska fiber. Olika multiple-access teknikern för satellitkommunikation studeras, t.ex. frekvens, tid, eller kod-baserade tekniker (FDMA, TDMA, CDMA). Kursens fokus ligger på att designa ett satellitkommunkationssystem med tyngdpunkt på länkens effekt och brus budget. För att nå kursens mål skall följande aspekter studeras:
* mikrovågssändare och -mottagare
* antenner på markstationer och på satelliter
* radiovågornas utbredning i atmosfären, inklusive dämpning och polarisationsändringar
* brusbidrag från mottagare och atmosfären
* krav på signal-brus-förhållandet för olika modulations- och koderingstekniker
* satellitbanor
* det internationella regelverket som reglerar satellitlänkar
Några av dagens satellitkommunkationssystem presenteras och möjligheter för framtida system diskuteras.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och problembaserad inlärning. En mycket viktig del i kursen är studenternas arbete i arbetsgrupper för att studera viktiga aspekter för att designa ett satellitkommunikationssystem. Flera hemuppgifter skall göras och lämnas in och labbövningar skall genomföras. I kursen ingår en obligatorisk utflykt till Onsala Rymdobservatorium med flera labbövningar, och ett frivilligt studiebesök hos ett företag som är verksam i satellitkommunikationen.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar kommer att publiceras på kursens ping-pong sida. För studenter som vill fördjupa sig ännu mera kan följande böcker rekommenderas:

G. Maral, M. Bousquet, Z. Sun: Satellite Communication Systems: Systems,
Techniques and Technology, 5th edition, Wiley & Sons, ISBN 9780470714584, 2009.

T. Pratt, C. W. Bostian, J. Allnutt: Satellite Communications, 2nd edition, John Wiley & Sons, ISBN 047137007X, 2003.

E. Lutz, M. Werner, A. Jahn: Satellite Systems for Personal and Broadband Communications, Springer, ISBN 3-540-66840-3, 2000.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända hemuppgifter och labbrapporter, individuell skriftlig examinationsrapport, och muntlig förhör i arbetsgruppen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.