Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MEN031 - Förbränningsteknik  
Combustion engineering
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0197 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   04 Jun 2019 fm H   27 Aug 2019 fm M  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Martin Seemann


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Termodynamik för ingenjörsmässiga beräkningar (inklusive processer som inkluderar globala kemiska reaktioner), energiteknik, grundläggande kunskaper i värme och masstransporter, grundläggande kunskaper i fluiddynamik, användning av enklare numeriska metoder för att lösa ingenjörsmässiga problem.

Syfte

Kursen syftar till att introdusera studenterna till förbränningsrelaterade förlopp som är viktiga för industriella energiomvandlingsprocesser. Kursens huvudinriktning är mot processer där man förbränner ett bränsle i syfte att producera värme, el och ånga. Området är av stor betydelse för dagens samhälle där mer förbränningsrelaterade processer står för mer än 90% av den primära energiomvandlingen i världen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ska kunna redogöra för vilka de mest betydelsefulla bränslena är, deras egenskaper och olika faktorer som gör de eftertraktade att använda.
 • Visa grundläggande kunskaper I den kemi som är kopplad mot förbränning, vilket inkluderar stökiometri, kemisk jämvikt, kemisk kinetik, kinetisk och/eller diffusionsstyrda processer och adiabatisk förbränningstemperatur.
 • Visa grundläggande kunskaper of fysikaliska förlopp kopplade till förbränning, vilket inkluderar, konserveringsekvationerna för total massa och specifik energi, dimensionslösa tal och påverkan av turbulens inkluderat möjligheter att hantera turbulensen.
 • Ska kunna använda och redogöra för analytiska koncept som kan användas för att göra grundläggande uppskattningar och analys av förbränningsförlopp för olika typer av bränslen.
 • Ska kunna redogöra för förbränningsrelevanta emissioner, bildningen och nedbrytningen av dessa, samt olika åtgärder som man ta till för att minimera dessa i olika förbränningsreaktorer.
 • Ska kunna redogöra för och beskriva funktionen av olika förbränningsreaktorer, pannor, gasturbiner och förbränningsmotorer, ur ett förbränningstekniskt perspektiv.
 • Ska kunna ta fram ett dimensioneringsunderlag för en optimal storskalig panna för ett givet bränsle, termisk effekt, design temperatur och tillåtna emissionsnivåer.

Innehåll

Kursen är uppdelad I två delar, Den första är relaterad till förbränningsteori och den andra är relaterad till förbränningsanläggningar.
Förbränningsteori står för huvudparten av kursen, då den ger den grundläggande förståelsen som behövs för att förstå varför en förbränningsanläggning är designad som den är. Förbränningsteorin inleds med att gå igenom grundläggande förbränningskemi, förbränningsfysik och olika bränslens egenskaper. Med den grunden går man i kursen sedan vidare och ger grunder i kriterier för förbränning, förbränning av olika bränslen och bilning och nedbrytning av olika emissioner.
Förbränningsanläggningar syftar till att göra studenteran bekanta med de vanligaste typerna av förbränningsanläggningar och ge en insikt i varför de är designade som de är. Vidare introduceras studenterna till ett antal olika framtida tekniker. För att sammankoppla de olika delarna i kursen görs ett grupparbete där man designar en stor förbränningsreaktor enligt de dagens gängse standard, samt undersöker hur man måste göra om den designen om man ska ställa om den till någon av de framtida teknikerna som diskuteras i kursen.

Organisation

Kursen inkluderar:
 •     Lektioner
 •     Räkneövningar på de olika ingående delarna
 •     En serie av individuella inlämningsuppgifter som sammanförs till en slutgiltig gruppuppgift.
 •     Skriftlig tentamen

Litteratur

Kompendium "Combustion Engineering" som delas
ut till alla registrerade studenter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkänd grupp inlämningsuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.