Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE370 - Matematik och samhälle
Mathematics and society
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknik och lärande
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: UG   3,0hp 4,5hp    

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 

Examinator:

Samuel Bengmark

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen kräver påbörjat mentorskap i matematik och aktivt ideellt engagemang i ideell förening eller motsvarande med samhällsentreprenöriell uppgift, som exempelvis Intize.

Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng varav minst 20 hp i matematik.

OBS! Kursen startar i läsperiod två och avslutas i läsperiod fyra.

Syfte

Kursen har flera syften: Studenten skall

1. få erfara hur det är att leda och stödja andras lärande genom att verka som mentor.
2. utveckla sin förmåga att ta ett matematikdidaktiskt perspektiv och praktisera det i sitt mentorskap
3. få inblick i begränsningar och möjligheter i samhällsentreprenörens roller för att synliggöra samspelet mellan matematiken och samhället.
4. öka sin förmåga att reflektera kring sitt lärande och sin roll i olika relationer och kommunicera detta till andra.

Denna kurs är sprungen ur den tidigare kursen Samhällsentreprenörskap, TEK235.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna synliggöra matematikens roll i samhället och för den enskilde
 • visa viss förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla matematikundervisning, pedagogisk och relationell verksamhet
 • redogöra för och diskutera olika matematikdidaktiska begrepp och idéer
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • visa viss förståelse för hur man kan bidra till att skapa social hållbar utveckling samt identifiera och problematisera ingenjörens samspel med samhället igår, idag och i framtiden
 • visa viss förmåga att känna igen diskriminering och annan kränkande behandling och beakta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i mentorskapet
 • identifiera och problematisera vad det innebär att arbeta samhällsentreprenöriellt

  Innehåll

  Lärande och undervisning (ca 2.5 hp)
 • hur man kan agera som mentor för att stödja lärande i matematik
 • exempel på aktiviteter som stödjer elevernas uppbyggnad av kunskaper i matematik
 • verktyg för att reflektera över det egna lärandet och övning på att skriva essä • Ledarskap (ca 3 hp)
 • gruppdynamik, att möta och leda människor samt etiska aspekter av detta
 • diskussion om matematikens roll i samhället och för den enskilde och ämnets samt ingenjörens roll för hållbar utveckling
 • diskussion om vad en samhällsentreprenör är och dess roll i samhället • Mentorspraktik (ca 2 hp)

  Organisation

  Kursen bygger på mentorskap i matematik och aktivt engagemang i en ideell organisation. Kursens innehåll är organiserat i fyra teman: mentorskap, matematikdidaktik, drivkrafter och gruppdynamik. Arbetet sker både i grupp och individuellt. Föreläsningar hålls ca 3-4 gånger per läsperiod på kvällstid. Föreläsningstillfällena består både av en föreläsningsdel av en tillfrågad expert och av en studentaktivitet.

  Litteratur

  Anges på kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli examinerad i kursen krävs:
 • 80 % närvaro på föreläsningar/seminarier
 • godkända inlämningsuppgifter
 • godkänd mentorspraktik, vilket normalt innebär 2 timmar per vecka i 20 veckor.
 • Baserat på resultaten ovan nämnda delar ges betygen U eller G.

 • Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.