Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE355 - Programmering och numeriska beräkningar med Matlab
Programming and numerical methods using Matlab
 
Kursplanen fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   03 Jun 2019 fm L,  13 Okt 2018 fm L,  30 Aug 2019 fm L
0211 Laboration 3,5 hp Betygskala: UG   3,5 hp    

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Katarina Blom

Ersätter

LMT864   Programmeringsteknik


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Någon inledande kurs i matematik på högskolenivå, till exempel LMA018 eller LMA400.

Syfte

Kursen syftar till att lära ut grundläggande programmering och beräkningar i Matlab. Kursen är indelad i två delar. Den inledande delen behandlar grunderna i programmering. Viktiga begrepp som datatyper, variabler, kontrollstrukturer och funktioner (underprogram) behandlas. Den andra delen av kursen är inriktad på numeriska beräkningar. Metoder för integrering, bestämning av nollställen till funktioner, matrisräkning samt numerisk lösning av differentialekvationer behandlas.

Kursen syftar också till att stimulera studenten till att själv lösa uppgifter och experimentera med beräkningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* självständigt konstruera (väl strukturerade) program i Matlab.

* beskriva och använda de viktigaste begreppen och kommandona i Matlab.

* beskriva och använda några algoritmer för numerisk integrering, numerisk bestämning av nollställen till funktioner, numerisk lösning av differentialekvationer, samt kunna hantera vektorer, matriser och matrisräkning i Matlab.

* använda Matlabs verktyg för grafik och visualisering

Innehåll

* Datatyper och variabler
* Kontrollstrukturer
* Funktioner och m-filer
* Vektorer och matriser i Matlab
* Grafik och visualisering i Matlab
* Enkel filhantering
* Några algoritmer inom numerisk analys:
Beräkning av nollställen, numerisk integrering, numerisk lösning av differentialekvationer och matrisräkning.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer. Betygsskala U,3,4,5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.