Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR233 - Logistik  
Logistics
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   01 Nov 2018 em SB_MU_DATA   07 Jan 2019 fm SB_DATA   22 Aug 2019 em SB_MU  
0206 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Olsson

Ersätter

ITR231   Logistik I ITR232   Logistik I

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen, men också att ta ett helhetsperspektiv och effektivisera materialflödena mellan nätverk av företag. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden.

Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål och hur hållbarhetsfrågorna kommer in som en viktig faktor som påverkar de strategier och beslut som tas av en logistiker i arbetslivet. .

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
redogöra för logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
redogöra för det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
redogöra för logistikens olika kostnaderna och kapitalbindning
tillämpa de vanligaste kostnads- kapitalbindningsrelaterade mätetalen
redogöra för logistiksystemets strukturer såsom produkterna, materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer och distributionsstrukturer
redogöra för styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
redogöra för strukturen för material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
redogöra för och tillämpa de grundläggande materialstyrningsmetoderna och partiformningsmetoderna
beskriva frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
tillämpa några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys för ett logistiksystem
redogöra för olika transportplaneringsproblem och prissättning av transporter
redogöra för några logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt några koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
redogöra för några viktiga informationssystem för logistik
redogöra för logistiksystemet ur ett miljöperspektiv
redogöra för hur en emissionsberäkning av en transportkedja går till samt att kunna bedöma den externa redogöra för hur en emissionsberäkning av en transportkedja går till samt att kunna bedöma den externa

Innehåll

Ämnesmässigt omfattas följande moment:

- Logistikens utgångspunkter
- Det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
- Logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
- Logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
- Styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialstyrning, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag, transportplanering, materialanskaffningsprocessen)
- Logistiksamverkan i försörjningskedjor
- Informationssystem för Logistik
- Logistik och miljö
- Analysverktyg för logistikutveckling
- MHU-momentet omfattar en emissionsberäkning av en transportkedja inklusive delar av de externa kostnaderna de orsakar. Att ta fram ett förslag till hur kunskapen om hur emissioner och externa kostnader kan påverka uppgjorda logistikstrategier.

Organisation

Kursen omfattar en serie föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, övningstillfällen, praktikfallsseminarium och skriftlig tentamen. MHU-momentet omfattar en föreläsningsserie och ett praktikfall med handledning.

Litteratur

Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2005), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.

Kompendium med logistik och miljö, kvantitativa övningsuppgifter och urval av tidskriftsartiklar

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker genom skriftlig och muntlig avrapportering av praktikfallsuppgifter samt skriftlig tentamen. . MHU-momentets praktikfallet poängsätts och ingår som del i slutbetyget.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.