Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM060 - Miljöriskanalys för ingenjörer  
Environmental risk assessment in engineering
 
Kursplanen fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Mar 2019 em SB_MU   23 Aug 2019 fm M  

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Sverker Molander


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 hp samt tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling 7,5 hp.

Syfte

Syftet med denna kurs är att skapa insikter i miljöriskanalys, som är en viktig miljö- och hållbarhetsbedömningsmetod.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Förklara och motivera bakgrunden till att man gör riskanalyser.
2. Beskriv och tillämpa ramverket och procedurer för miljöriskanalys med avseede på:
   a. grundläggande principer, definitioner, och procedurer enligt två specifika ramverk (van Leeuwen och Vermeire, och Burgman)
   b. skillnader och likheter mellan human riskanalys och miljöriskanalys.
   c. farobedömning.
3. Konstruera naturvetenskapliga konceptuella orsak-verkan-modeller för föroreningars transport, exponering och effekter, och tillämpa följande terminologi i de konceptuella modellerna:
   a. källor
   b. stressorer
   c. spridningsvägar och transportprocesser (såsom advektion, dispertion, diffusion, och läckage)    d. olika receptorer och tillhörande grundläggande biologisk terminologi (såsom upptag).
4. Tillämpa följande kvantitativa och kvalitativa metoder för riskanalys:
   a. exponeringsbedömning
   b. effektbedömning
   c. riskrankning.
5. Tillämpa följande grundläggande matimatiska fördigheter relevanta inom riskanalys:
   a. statistik
   b. grundläggande känslighetsanalys
   c. samt kunna beskriva Monte Carlo-simuleringar
6. Tillämpa miljöriskanalys för de två fallen förorenad mark och vatten.

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal lektioner och ett projket kommer leda till en djupare föresåelse för specifika delar av fältet miljöriskanalys. Dessutom ingår övningar och ett litteraturseminarium.

Organisation

Kursen ges i samverkan mellan Avdelningen för miljösystemanalys och Avdelningen för geologi och geoteknik, med lärare från båda avdelningarna.

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett urval av relevanta bokkapitel, rapporter och artiklar inom miljöriskbedömningsfältet. Samtliga finns tillgängliga via Chalmers bibliotek eller är öppet tillgängliga på internet. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker i form av en skriftlig tenta och ett grupparbete. Dessutom krävs godkänt deltagande i en flervalsdugga, litteraturseminariet och en övning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.