Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA596 - Distribuerade system  
Distributed systems
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCSN
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   15 Jan 2019 fm SB_MU   25 Apr 2019 em M   21 Aug 2019 fm SB_MU  
0207 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Olaf Landsiedel

Ersätter

TDA595   Distribuerade system TIN160   Distribuerade system


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha kunskaper från en grundläggande kurs i datorkommunikation eller datornätverk som behandlat TCP/IP-protokollstacken och ha programmeringserfarenhet. Dessutom krävs en kurs i operativsystem eller motsvarande.

Syfte

Varför blir datorsystem allt mer distribuerade? Hur kan vi bygga pålitliga och feltoleranta distribuerade system? Hur har Internet kunnat skala till flera miljarder användare? Hur är moderna distribuerade system som t.ex. molntjänster, smarta elnät och kommunicerande bilar uppbyggda? Detta är några frågor som kursen behandlar. Målet med kursen är att få en förståelse för design av distribuerade system och de underliggande principer och mekanismer som dagens distribuerade system använder sig av. Föreläsningarna ger nödvändig fundamental kunskap och laborationerna ger praktisk erfarenhet av utveckling av distribuerade system och erfarenhet med att arbeta med verklighetsanknutna problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Kunskap och förståelse:
 • Visa kunskap om grundläggande koncept inom distribuerade system och förstå utmaningar och problem såsom synkronisering, konsistens, replikering, och feltolerans.
 • Kunna beskriva tillämpningar inom distribuerade system och de mekanismer dessa använder för att kunna utföra sina tjänster.
 • Ha god kunskap i att kunna diskutera och analysera de problem och krav som olika designmetoder och lösningar står inför.
 • God förståelse inom området för att kunna jämföra och sammanfatta styrkor och svagheter med olika lösningar.
2. Praktisk färdighet:
 • Kunna utveckla, programmera och utvärdera småskaliga distribuerade system med hjälp av de fundamentala mekanismer som introducerats i kursen.
 • Visa förmåga i att utveckla programvara som kan fungera i miljöer med t.ex. opålitliga kommunikationslänkar och begränsad bandbredd.
3. Beskrivning- och analysförmåga:
 • Ha god förmåga att beskriva och analysera både existerande och nya metoder för design av distribuerade system, speciellt med avseende på systemens förmåga att skala och vara feltoleranta.
4. Kommunikation:
 • De kommunikativa färdigheter som praktiseras i den här kursen ger ökad förmåga till samverkan i grupp genom träning i muntlig och skriftlig presentation av labbresultat.


Innehåll

Kursen börjar med en introduktion av grundläggande koncept för distribuerade system och de utmaningar dessa står inför. Därefter repeteras viss väsentlig kunskap om kommunikation och operativsystem för att därefter fokusera på:
 • Namngivning
 • Ömsesidig uteslutning (mutual exclusion) och val (election)
 • Klockor och tid
 • Konsistens och replikering
 • Feltolerans i distribuerade system
 • Utvalda representativa distribuerade applikationer
Lektionerna ger studenterna nödvändig teoretisk kunskap och laborationerna praktisk erfarenhet av att utveckla distribuerade system med verklighetsanknutna problem, där praktiskt analysarbete och laborationer ökar förståelsen både av koncept och verkliga problem. Målet är att efter kursen ska studenten förstå fundamentala egenskaper och problem vid design av distribuerade system.

Organisation

Schemalagda föreläsningar och parallellt med föreläsningarna utförs hemuppgifter och handledda labbuppgifter.

Litteratur

Andrew S. Tanenbaum, Marten van Steen, "Distributed Systems - Principles and Paradigms", Pearson

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända hemuppgifter och laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3,4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.