Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA486 - Human-centred design
Human-centred design
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Fang Chen

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TDA485   Interaktionsdesign - användarcentrerad design


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen TDA289 Human - computer interaction eller motsvarande krävs, och kursen TDA466 Methods of interaction analysis rekommenderas.

Syfte

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Den teoretiska delen presenterar historiken och utvecklingen av människa-centrerad design (HCD) från forskning till industriella tillämpningar. Relevanta teorier och processer design, såsom användarcentrerad design, Rational Unified Process, ekologisk gränssnittsdesign och konstruktion av produkter för fritid och underhållning behandlas i kursen. Litteraturseminarier ger ytterligare teoretisk grund och bas för reflektion, och kompletteras av talare från industri. De praktiska delarna består av laborationer som fokuserar på metoder för utvärdering av användbarhet och studier hos företag. Projektet betonar 1) hur man undersöker befintliga designprocessen och användbarhetsproblem i produkter, 2) hur man ska genomföra en HCD process i ett visst företag, och 3) hur man motiverar potentiella fördelarna med användbarhetskonceptet och människocentrerad design process inom industrin. Projektet genomförs i små grupper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Syftet med kursen är att ge studenterna nödvändiga kunskaper om teorier kring Human Centered Design samt praktiska erfarenheter av att tillämpa sådana kunskaper i komplexa designprojekt.Lärandemål: Kunskap och förståelse

Kunna redogöra för de centrala delarna av Human Centered Design
Kunna presentera en översikt av det breda fältet Human Centred Design med dess teorier och metoder.
Kunna skilja mellan HCD, UCD och ACD, samt kunna beskriva dessa och deras respektive begränsningar och möjligheter.Lärandemål: Färdighet och förmåga

Kunna planera och organisera ett Human Centered Design-projekt.
Att kunna organisera och tillämpa Human Centered Design i specifika designutmaningar.Lärandemål: Förmåga och förhållningssätt
Kunna förklara fördelarna och begränsningarna med olika teorier och metoder inom detta område.
Kunna bedöma och motivera när Human-Centered Design är tillämpligt.

Innehåll

Den teoretiska delen berör den historiska utvecklingen av Human Centred Design (HCD) från forskning till industriella tillämpningar. Vidare preseneras relevanta teorier och processer design, som Human Centred Design design (HCD), User centered design (UCD), Activity centered design (ACD). Seminarierna ger teoretisk förankring och reflektion, samt industriella erfarenheter / problem där gästföreläsare som representerar olika typer av problemområden är inbjudna. De praktiska delarna består av några småskaliga workshop-arbeten samt ett stort industri-relaterat projekt. Det industriella projektet har tyngdpunkt på att undersöka en design utmaning genom att tillämpa Human-Centered Design. Projektet genomförs i en mindre grupp.

Organisation

Kursen ges på engelska. Kursen har både praktiska och teoretiska delar, och består av individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar, litteratur och litteraturseminarier ger en teoretisk grund, som exponeras och diskuteras mot exempel av verkliga designutmaningar. Fokus ligger på att omvandla de teoretiska komponenter till praktisk handling. Ett annat fokus är att stärka reflektion, utbyte av  återkoppling, mönster och idéer. Därför kräver kursen aktivt deltagande; Deltagarna kommer att spendera en stor del av sin studietid i skolan i arbete i par eller gruppkonstellationer.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier (krävs 80% närvaro), design-workshops (ej obligatoriskt) och ett grupp-projekt (obligatoriskt). Kursen har en individuell uppgift i form av en hemtentamen (obligatoriskt, individuell betygssättning, (underkänd, 3, 4, 5) och en projektrapport (obligatoriskt, Godkänd / ej godkänt). Den individuella uppgiften och projektrapport måste genomföras med lägst godkänd för att få betyg på kursen som helhet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.