Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA122 - Feltoleranta datorsystem  
Fault-tolerant computer systems
 
Kursplanen fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCSN
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren MPCSN: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR, kontaktuppgifter finns här


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   09 Jan 2019 em SB   22 Aug 2019 em M  
0207 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Johan Karlsson

Ersätter

DAT270   Dependable computer systems EDA120   Tillförlitliga och feltoleranta datorsystem EDA121   Fault-tolerant computer systems


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i datorteknik, programmering och sannolikhetsteori.

Syfte

Datorer används i allt större utsträckning i tillämpningar med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.   I sådana system används feltoleranta datorer för att minska risken för kostsamma haverier och allvarliga olyckor.  Kursen ger grundläggande kunskaper i  konstruktion och analys av feltoleranta datorsystem, samt en översikt av utvecklingsprocesser  för  säkerhetskritiska system.   Feltoleranta datorer används i ett brett spektrum av tillämpningar från inbyggda system i bilar och flygplan till stora serverdatorer för molntjänster och websidor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Formulera pålitlighetskrav för datorsystem som används i affärskritiska, säkerhetskritiska och missionskritiska tillämpningar.
* Beskriva och jämföra grundläggande principer och arkitekturer för feltoleranta datorsystem.
* Genomföra sannolikhetsteoretiska analyser av datorsystemarkitekturer med hjälp av felträd, tillförlitlighetsblockschema, tidskontinuerliga Markovkedjor och stokastiska Petrinät.
* Beskriva principer och egenskaper hos vanligt förekommande metoder för feldetektering, felmaskering och återhämtning.
* Behärska den grundläggande terminologin inom området pålitliga datorsystem.
* Beskriva grundläggande livscykelsmodeller och standarder som används vid utveckling av säkerhetskritiska system.

Innehåll

Kursen behandlar konstruktion och analys av feltoleranta datorsystem. Innehållet kan delas in i fem delområden:
  1. Terminologi och definitioner: Omfattar termer som pålitlighet, tillförlitlighet, funktionssannolikhet, underhållsgodhet, tillgänglighet och säkerhet. Vidare behandlas taxonomier för feltoleranta system och modeller för fel och felyttringar.
  2. Konstruktionsmetoder för feldetektering och feltolerans: Maskinvaruredundans: Trippelmodulär redundans (TMR), Dubbelmodulär redundans (DMR), aktiv redundans, varmt och kallt beredskapssystem, hybridredundans, m.m. Programvaruredundans: N-versionsprogrammering, Recovery blocks. Tidsredundans: Metoder för detektering av transienta fel. Feltolerans i distribuerade system: tidsstyrda system, byzantinska fel.
  3. Analys av feltoleranta datorsystem: Tillförlitlighetsblockschema, felträd, Markovkedjemodeller, felmodsanalys (FMEA), felträdsanalys (FTA), stokastiska Petrinät. Två laborationer ingår där feltoleranta datorsystem analyseras med Markovkedjemodeller och stokastiska Petrinät.. Beräkningarna görs med ett speciellt datorprogram. Resultaten från en av laborationerna skall dokumenteras i en teknisk rapport.
  4. Systemexempel: Feltoleranta system från tillämpningsområden som rymd, flyg, fordon, telekommunikation och transaktionssystem. En del av dessa presenteras av gästföreläsare från industrin.

Organisation

Föreläsningar, övningar och två laborationer.

Litteratur

"Fault-Tolerant Systems", Koren, Krishna, ISBN 978-0-12-088525-1. Kompendium, särtryck av artiklar, övningskompendium.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligatoriskt deltagande i två laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.