Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
UNA016 - Miljöpolitiska styrmedel  
Environmental policy instruments
 
Kursplanen fastställd 2018-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   23 Mar 2019 fm SB   26 Aug 2019 em M  
0205 Övning 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Thomas Sterner

Ersätter

UNA015   Environmental policy instruments


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap eller miljöteknik. Helst vissa förkunskaper i nationalekonomi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en överblick av tillämpad miljöekonomi med särskild tonvikt på utformningen av styrmedel på området för miljö- och naturresursförvaltning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och analysera hur miljöpolitiska styrmedel fungerar;
  • Beskriva påverkan av ett visst miljöpolitiskt styrmedel både
    på incitamenten för tekniskförändring och på fördelningen av kostnader i samband med miljöförbättringar;
  • Yrkesmässigt förhålla sig till det politiska spelet kring styrmedel och vara förberedd på påtryckningar som olika företag eller andra förorenare kan använda för att genomföra sin agenda om styrmedelsval.
  • Utvärdera hur styrmedel bör väljas och utformas så att de uppfyller inte bara kraven på effektivitet, men också på rättvisa, politisk genomförbarhet och andra kriterier.
  • Sätta sig in de perspektiv beslutsfattare från andra världsdelar har kring rättevise- och fördelningspolitik samt integrera dessa insikter med en ekonomisk analys av vad som är effektivt. Exempelvis kan de problematiser kring hur man behovet av att kombinera effektivitet och genomförbarhet i utformningen internationella klimatavtal.

Innehåll

Kursen ger en översikt över varför ekonomiska styrmedel behövs inom miljöpolitik och resursförvaltning samt en översikt av de politiska instrument som finns tillgängliga. Slutligen kommer teorier om styrmedelsval och utformning av dessa att förklaras. Tyngdvikt kommer att läggas på att integrera ekonomiska modeller med aktuella problem i
verkliga ekonomier. Kursen kommer att baseras på Sterner och Coria (2012). Principer för en rättvis fördelning av det globala ansvaret som förhandlas i de internationella klimatförhandlingarna tas upp i ett perspektivskiftande utbyte med studenter ifrån andra världsdelar.

Organisation

Vi strävar efter att använda spännande och moderna undervisningsmetoder i denna kurs. Vi använder oss av fallstudier och uppgifter utan att överge mer traditionellt kursmaterial som artiklar och kursbok. Mycket av undervisningsmaterialet är "flippat", d v s studenterna kommer som komplement till läsningen kunna få se små filmklipp inför en föreläsning, och förståelsen för underlaget kommer sedan fördjupas i klassrummet genom diskussioner, grupparbete, quizer, övningar och andra pedagogiska verktyg. En bärbar dator eller mobiltelefon kommer behövas i samband med quizerna. Vi planerar också att ha en  övning som genomförs i samarbete med studenter från utvecklingsländer eller tillväxtekonomier om fördelningen av ansvar i klimatfrågan.

Litteratur

Sterner, T. och J. Coria (2012). Policy instruments for environmental and natural resource management. Andra upplagan. Resources for the Future, Routledge Taylor & Francis Group. Ytterligare artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination av kursen kommer att ske genom en skriftlig tentamen som står för 80 % av de totala poängen och en gruppövning står för resten.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.